Gå til hovedinnhold

Aktivitetsforskriften

Forskrift om endring i forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften).

 

Fastsatt av Petroleumstilsynet 22. februar 2005 i medhold av lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet § 10-18, lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeids­miljø m.v. § 2 nr. 3 første til og med fjerde ledd, og forskrift 31. august 2001 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten § 25 og § 57 første ledd bokstav d. Fastsatt av Statens forurensningstilsyn 22. februar 2005 i medhold av lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurens­ninger og om avfall §§ 9, 40 og 42, og forskrift 31. august 2001 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirk­somheten § 57 første ledd bokstav d. Fastsatt av Sosial- og helsedirektoratet 22. februar 2005 i medhold av lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell § 16 andre ledd og § 76 siste ledd, lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 1-2 tredje ledd og § 8-4, og forskrift 31. august 2001 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten § 57 første ledd bokstav d.

 

 

I

I forskrift 3. september 2001 nr. 1157 om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften) gjøres følgende endringer:

 

 

§ 40 Bruk av arbeidsutstyr

 

Bestemmelsen skal lyde:

Arbeidsutstyr som omfattes av § 2 og § 4 i forskrift 26. juni 1998 nr. 608 om bruk av arbeidsutstyr, sist endret 13. september 2004 nr. 1291, skal brukes etter bestemmelsene i den forskriften, med unntak av § 16, kapittel VIII og kapittel IX.

 

 

II

Forskriften trer i kraft 22.2.2005.