Gå til hovedinnhold

(TIL § 4) HELIKOPTERTRANSPORT OG HELIKOPTERSIKKERHET I AMU


17/6/2004 HELIKOPTERTRANSPORT OG HELIKOPTERSIKKERHET I AMU

 

Det anbefales at spørsmål i tilknytning til helikoptertransport og helikoptersikkerhet kan tas opp i de koordinerende og de felles, stedlige arbeidsmiljøutvalgene.

 

Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD) har pekt på betydningen av at arbeidstakerne gis anledning til å medvirke i beslutninger som berører sikkerhet og arbeidsmiljø ved helikoptertransport. Se teksten fra AADs brev om dette nedenfor.

 

Utdrag fra teksten i brev av 14.2.2002 fra AAD til OD (nå Petroleumstilsynet) om oppfølgingen av NOU 2001:21 Helikoptersikkerheten på norsk kontinentalsokkel:

 

Oppfølging av NOU 2001:21 Helikoptersikkerheten på norsk kontinentalsokkel

 

Helikoptertransporten til og fra sokkelen har stor direkte eller indirekte betydning for sikkerheten og arbeidsmiljøet for arbeidstakerne i petroleumsvirksomheten. Uavhengig av om arbeidsmiljøloven gjøres gjeldende for arbeidstakere som transporteres i helikopter til arbeidsplassen, vil vi peke på betydningen av at arbeidstakerne gis anledning til å medvirke i beslutninger som berører sikkerhet og arbeidsmiljø. Sett i lys av dette mener vi derfor at spørsmål i tilknytning til helikoptertransport og helikoptersikkerhet naturlig vil falle inn under de temaene som drøftes i arbeidsmiljøutvalgene på sokkelen og at dette i første omgang ikke nødvendigvis bør sikres ved for eksempel å endre arbeidsmiljølovens virkeområde.

 

Vi legger til grunn at arbeidsgiver og operatør inntar en offensiv og inkluderende holdning til disse spørsmål, og vi vil i denne sammenhengen vise til den nylig fremlagte stortingsmeldingen om helse, miljø og sikkerhet som blant annet peker på behovet for å bedre medvirkningsaspektet i virksomheten.