Gå til hovedinnhold

RNNP: Akutte utslipp 2001 - 2013

Nye tall fra Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) for 2013 viser fortsatt positiv utvikling for hendelser med akutte råoljeutslipp til sjø. Målrettet sikkerhetsarbeid og forebygging er likevel en forutsetning for å opprettholde en positiv utvikling og kontinuerlig forbedring fremover.


Bilde av forsiden av rapporten

RNNP – Akutte utslipp (RNNP–AU) er en videreutvikling av Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP).

RNNP-AU ble første gang utgitt i 2009 og har siden blitt en årlig publikasjon. Rapporten bidrar til å gi et mer helhetlig bilde av ulykkesrisiko og forbedret informasjonsgrunnlag for å forebygge ulykker og storulykker på norsk sokkel.

Tall fra RNNP – Akutte utslipp viser at det i perioden 2001 – 2013 samlet sett var en tydelig reduksjon av antall akutte råoljeutslipp til sjø for norsk sokkel. Antall hendelser er signifikant lavere i 2013 sammenliknet med perioden 2001- 2012. Reduksjonen i antall råoljeutslipp har funnet sted samtidig som antall oljeproduserende innretninger på norsk sokkel har økt.

- Den positive utviklingen viser at målrettet arbeid med kontinuerlig forbedring nytter, sier fagdirektør i Petroleumstilsynet, Finn Carlsen.

- Selv om antallet hendelser er redusert i perioden, kan vi likevel ikke se noen tydelig trend for utslippsmengde. Den varierer mye fra år til år og alvorlige enkelthendelser gir store utslag. Vi vet aldri når neste store utslipp kommer.

For å understeke behovet for videre forbedring viser Carlsen til at det i 2014 allerede har vært to hendelser på norsk sokkel hvor utslippsmengden er av en slik størrelse at det vil gi utslag på neste års statistikk: Hydrokarbonlekkasjene på Statfjord C i januar og på Eldfisk i august. Ptil besluttet å granske begge hendelsene.

Råolje
I perioden 2001 – 2013 har det vært en tydelig reduksjon av antall akutte råoljeutslipp til sjø for hele sokkelen både uttrykt som antall hendelser per år, og som antall hendelser per innretning for hvert enkelt år. Etter en markant reduksjon i begynnelsen av perioden, har antall utslipp hatt en svakere redusjon i årene 2004–2013.

Figur 1 viser antall akutte utslipp av råolje til sjø per innretningsår, og totalt antall for norsk sokkel i perioden 2001–2013.

De fleste av disse utslippene har skjedd i Nordsjøen, men når vi tar hensyn til aktivitetsnivået i de to havområdene, har Norskehavet gjennomgående et høyere antall akutte råoljeutslipp enn Nordsjøen. Fra 2001 til 2013 har det i snitt vært 0,85 utslipp per innretningsår i Norskehavet og tilsvarende 0,45 utslipp per innretningsår i Nordsjøen. Det kan være grunn til å se nærmere på dette for å finne ut mer om årsakene til denne forskjellen.

Det er registrert to akutte utslipp av råolje i Barentshavet i perioden (2001-2013) begge i laveste utslippskategori.

Det er sterk variasjon i utslippsmengde for råolje i både Nordsjøen og Norskehavet i perioden 2001-2013. Årsaken til variasjonen er at enkeltutslipp noen år i stor grad påvirker den totale mengden. Selv om reduksjonen i antall hendelser per innretningsår på norsk sokkel i 2013 er signifikant, kan man ikke se den samme trenden når det gjelder utslippsmengde.

Figur 2 viser mengde akutte utslipp av råolje, totalt og per innretning i Nordsjøen og i Norskehavet

Ser vi på utslippsmengden per innretningsår når de seks største hendelsene er utelatt, viser analysen at for det store flertallet av akutte utslipp til sjø er utslippsmengden gjennomgående lavere i den siste halvdel av perioden 2001-2013 enn i den første.

Det er imidlertid viktig å poengtere at denne informasjonen om reduksjon i utslippsmengde ikke er tilstrekkelig for å si noe om fremtidig storulykkerisiko. Storulykker er typisk hendelser med lav sannsynlighet og stor konsekvens, og ved betraktning av en relativ kort tidsperiode som her, vil ikke nødvendigvis slike hendelser inntreffe innenfor perioden som betraktes.

Andre oljer
I tillegg til akutte utslipp av råolje omhandler rapporten også inntrufne utslipp av andre oljer, kjemikalier og utslipp fra kaksinjeksjon. Antall akutte utslipp av andre oljer har ligget på et jevnt nivå de siste fem årene, og det er ikke registrert noen klar nedadgående trend. Totalt er det registrert 1400 akutte utslipp av andre oljer på norsk sokkel i perioden 2001 – 2013.

Også for andre oljer er det store årlige variasjon i mengde utslipp. I 2013 er det registrert en vesentlig høyere utslippsmengde enn i årene 2008-2012 uten at den er signifikant høyere enn for perioden 2001-2012. Dette skyldes i hovedsak den store variasjonen i registreringene som fører til at prediksjonsintervallet for mulig utslippsmengde i 2013 blir bredt.

Kjemikalier
Antall kjemikalieutslipp på norsk sokkel har ligget på et stabilt høyt nivå de siste 5 årene sammenliknet med tidligere år. Det er ikke mulig å identifisere en klar trend når det gjelder denne type utslipp. Sammenligner vi Norskehavet og Nordsjøen i perioden 2001-2013, ser vi at utslippsmengden per innretningsår er over dobbelt så stor i Norskehavet (9,3 m3 i Norskehavet kontra 3,99 m3 i Nordsjøen).

Det er registrert en økning i antall akutte utslipp av kjemikalier i Barentshavet. I perioden 2001-2013 har det totalt vært 28 akutte utslipp og 12 av disse inntraff i 2013. Det er likevel, som vi har sett for Norskehavet og Nordsjøen, ikke nødvendigvis en sammenheng mellom det årlige antall akutte utslipp og total utslippsmengde. De akutte utslippene av kjemikalier i Barentshavet i 2013 hadde en total utslippsmengde på 0,9 m3, somikke er signifikant høyere enn foregående år. Til sammenlikning var utslippsmengden for det ene akutte utslippet som fant sted i 2012, på 60 m3

Utvikling – tilløpshendelser
I RNNP-Akutte utslipp gjøres også analyser av utvikling over tid for tilløpshendelser som kunne ha ført til akutte utslipp til sjø dersom flere barrierer hadde sviktet. For norsk sokkel samlet sett er det en reduksjon i antall tilløpshendelser igjennom perioden. Det ser ut til at nivået på antall tilløpshendelser går ned fra et stabilt høyere nivå i begynnelsen til et stabilt lavere nivå i siste halvdel av perioden.

I figur 3 er tilløpshendelsenes potensial for å gi akutt utslipp vurdert. Figuren sier noe om tilløpshendelsenes alvorlighet og vi ser at denne varierer gjennom perioden uten noen klar trend.


Figur 3 viser relativ risikoindikator for potensielt antall akutte utslipp

Barrierer av betydning for å forhindre akutte utslipp til sjø
Basert på informasjon om tilløpshendelser knyttet til prosesslekkasjer omtaler rapporten barriereytelse for trykkavlastning, nedstengning, gassdeteksjon og oppsamling ved hydrokarbonutslipp på innretningen. Det har vist seg at oppsamlingen for ofte svikter og olje går til sjø. Årets rapport inneholder en gjennomgang av de aktuelle tilløpshendelsene der årsakene til barrieresvikt er forsøkt identifisert.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95