Gå til hovedinnhold

RNNP: Akutte utslipp 2001 - 2012

Utvikling av hendelser med akutte råoljeutslipp til sjø på norsk sokkel i perioden 2001 – 2012 viser at målrettet og kontinuerlig forbedring har gitt resultater. Det er likevel nødvendig å fortsatt ha oppmerksomhet på dette for å opprettholde denne positive trenden.


Bilde av forsiden på rapporten

Petroleumstilsynet overvåker risikoutviklingen i petroleumsvirksomheten på mange forskjellige måter. Et viktig verktøy i denne sammenhengen er kartleggingsarbeidet innenfor Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP).

Last ned rapporten: Utvikling i risiko for akutte utslipp på norsk sokkel 2001-2012

Siden 2000 er det i RNNP-regi samlet inn et omfattende datamateriale om ulykker og uønskede hendelser i petroleumsvirksomheten. I de første årene ble dataene vurdert for å følge opp utviklingen i risiko for storulykker og for personskader.

I 2009 ble det igangsatt arbeid for å utnytte deler av dette datamaterialet og deler av databasen Environment Web for også å kunne overvåke utviklingen i risiko for akutte utslipp på norsk sokkel.

Med risiko menes i denne sammenhengen frekvenser og volumer av reelle akutte utslipp samt av sannsynlige utslipp dersom tilløpshendelser hadde utviklet seg.  Utslippenes faktiske og potensielle konsekvenser med hensyn til miljøskade er ikke vurdert.

Utvikling – akutte utslipp
I perioden 2001 – 2012 har det vært en tydelig reduksjon av antall akutte råoljeutslipp til sjø for hele sokkelen både uttrykt som absolutt antall hendelser per år, og som antall hendelser per innretningsår. Etter en bratt reduksjon i begynnelsen av perioden, har antall utslipp beveget seg saktere nedover i årene 2004–2012.

Figur 1 viser antall akutte utslipp av råolje til sjø, per innretningsår og totalt antall, hele norsk sokkel i perioden 2001–2012.

Det inntraff 22 akutte utslipp av råolje til sjø i 2012, der 14 inntraff i Nordsjøen og 8 i Norskehavet. I hele perioden har antall akutte råoljeutslipp per innretningsår vært lavere i Nordsjøen enn i Norskehavet. I fjor var antallet henholdsvis 24 og 10 for de to havområdene. 

Figur 2 viser mengde akutt utslipp av råolje, totalt og per innretningsår, på norsk sokkel i perioden 2001-2012.

Når det gjelder mengde råolje på sjø som følge av akutte utslipp, har den variert. Det er vanskelig å se noen trend for norsk sokkel. Hovedtyngden av utslippene kan plasseres i laveste utslippskategori (0-10 tonn). Den totale utslippsmengden råolje i 2012 er på 2,85 tonn. Dette er mer enn tre ganger mindre enn 9,49 tonn, som er det som ble registrert i 2011.

Det er stor variasjon i utslippsmengde for både Nordsjøen og Norskehavet, men gjennomsnittlig utslippsmengde for hele perioden er høyere i Norskehavet enn i Nordsjøen. Det har vært ett utslipp av råolje til sjø i Barentshavet i perioden 2001-2011. Dette var et utslipp i laveste kategori i år 2001.

Store utslipp forekommer, selv om de er sjeldne
Gitt at det er en forholdsvis kort tidsperiode (12 år) vi ser på, og at store utslipp har forekommet, kan kanskje en overordnet betraktning være at selv om store utslipp er sjeldne så forekommer de. Derfor er det viktig med målrettet og kontinuerlig forbedring for å forebygge disse mer effektivt.

I tillegg til akutte utslipp av råolje omhandler RNNP-Akutte utslipp (AU)-rapporten også inntrufne utslipp av andre oljer, kjemikalier og utslipp fra kaksinjeksjon.

Utvikling – tilløpshendelser
I RNNP-AU gjøres også analyser av utvikling over tid for tilløpshendelser som kunne ha ført til akutte utslipp til sjø dersom flere barrierer hadde sviktet.

For norsk sokkel samlet sett er det en reduksjon i antall tilløpshendelser gjennom perioden. Det ser ut til at nivået på antall tilløpshendelser går ned fra et stabilt høyere nivå i begynnelsen til et stabilt lavere nivå i siste halvdel av perioden.

 

Figur 3 viser antall registrerte tilløpshendelser og 3-års rullerende gjennomsnitt av antall tilløpshendelser som potensielt kan føre til akutte råoljeutslipp på norsk sokkel, normalisert over antall innretningsår.

I 2010 og 2011 hadde den relativ risikoindikator for potensielt antall akutte utslipp en signifikant økning. Årsaken var en klar økning de siste fire år i den relative risikoindikatoren for akutte utslipp knyttet til lekkasjer og skader på fleksible stigerør og undervannsinstallasjoner (DFU9).

I figur 4 (under) vises det at den relative risikoindikatoren per år for potensielt antall akutte utslipp er på sitt lavest i 2012. Dette kan forklares med to faktorer:

Antall tilløpshendelser var også relativt lavt i 2010 og 2011, men som følge av økt antall skader på stigerør og rørledninger disse årene bidrar disse hendelser til et økt potensielt utslippsvolum, som igjen gir en økt relativ risikoindikator.

Figur 4 viser relativ risikoindikator (per år og 3 års rullerende gjennomsnitt) for potensielt antall akutte utslipp på norsk sokkel, normalisert over antall innretningsår, der indikatorverdien i 2005 er satt lik 1.

 

Ingvill Røsland, Sjefingeniør, HMS-styring;
E-post: ingvill.rosland@ptil.no | 51876731