Gå til hovedinnhold

RNNP: Akutte utslipp 2001 – 2015

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet - Akutte utslipp (RNNP AU) for 2015 viser at det er behov for oppmerksomhet på barrierer som skal forhindre akutte utslipp.


RNNP Akutte utslipp (RNNP AU) er en videreutvikling av Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP).

RNNP AU er et av verktøyene Ptil bruker for å få frem nødvendig oversikt over sikkerhetsutfordringer i petroleumsvirksomheten. Istedenfor å vurdere personellrisiko, slik RNNP-rapporten gjør, vurderer denne rapporten risiko for hendelser som kan føre til akutte utslipp.  

Tall fra RNNP – Akutte utslipp (RNNP AU) viser at det ikke har vært noen nedgang i antall større utslipp av råolje i perioden 2001-2015. Det totale antall akutte utslipp av råolje og antall tilløpshendelser som kan gi akutte oljeutslipp, har imidlertid gått ned i perioden.  

- Den positive utviklingen i antall hendelser gjenspeiles ikke i vurderinger av alvorlighetsgraden. Det er derfor fortsatt behov å diskutere hvilken effekt barrierene har når det gjelder å forhindre akutte utslipp og stanse utvikling av hendelser, sier fagdirektør i Petroleumstilsynet, Finn Carlsen.

- Det er ofte de samme barrierene som forebygger akutte utslipp som forebygger storulykker og personskader. Det er derfor viktig å se vurderinger i RNNP-arbeidet med hensyn til personskade, tap av liv og akutt forurensning i sammenheng.

 

Akutte utslipp i Barentshavet
De tre siste årene har det vært betydelig flere hendelser i Barentshavet enn tidligere i perioden. Dette gjelder både for akutte råoljeutslipp, tilløpshendelser som kunne gitt større akutte råoljeutslipp og akutte utslipp av kjemikalier. Økningen i antall hendelser faller sammen med økt aktivitet i havområdet, og er hovedsakelig knyttet til leteboring. De aller fleste inntrufne akutte utslipp er kjemikalieutslipp, og en fjerdedel av disse er større enn én kubikkmeter.

- Det er helt klart grunn til å rette oppmerksomheten mot barrierer som skal forhindre akutt forurensning i Barentshavet. Det er også behov for å klargjøre hva som er eventuelle områdespesifikke utfordringer og hva som er mer generelle utfordringer, sier Carlsen.

Kjemikalier bekymrer
Antall akutte kjemikalieutslipp på norsk sokkel, sett under ett, varierer rundt et høyt nivå etter 2009. I 2014 og 2015 inntraff de tre største akutte utslippene av kjemikalier i perioden. To av disse er knyttet til boreaktivitet, det tredje inntraff under lasting/lossing av borevæske.

Kjemikalier er den klart dominerende utslippstypen på norsk sokkel i perioden og utgjør 80% av alle akutte utslipp med utslippsmengde over 1 kubikkmeter.

- Det er grunn til å stille spørsmål om det generelt er nok oppmerksomhet på risiko for akutte utslipp av kjemikalier og om det er god nok kontroll på barrierer som kan forebygge akutte utslipp av kjemikalier, sier Carlsen.

Akutte utslipp fra havbunnsanlegg
Utstrakt bruk av undervannsteknologi og et stort antall havbunnsinnretninger preger petroleumsvirksomheten på norsk sokkel. Utviklingen i perioden for antall akutte utslipp fra havbunnsinnretninger viser ingen trend, men flere av de akutte utslippene fra havbunnsinnretninger har hatt større utslippsmengder.

- Dette området fortjener større oppmerksomhet. Det er viktig å redusere usikkerhet knyttet til akutte utslipp fra havbunnsinnretninger, og selskapene må tydeliggjøre hvordan de jobber med kontinuerlig forbedring relatert til denne type hendelser, sier Carlsen.

-Det er spesielt behov for å prioritere utvikling av teknologi for deteksjon av undervannslekkasjer ved kilden og barrierer som forhindrer at mindre akutte utslipp vedvarer og gir betydelig utslippsmengde over tid.