Gå til hovedinnhold

RNNP: Akutte utslipp 2001 - 2016

Positiv utvikling på flere områder – bekymring innenfor særlig tre områder. Det er hovedbildet i rapporten Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet for akutte utslipp (RNNP AU) for 2016 og perioden 2001 til 2016.RNNP Akutte utslipp (RNNP AU) er en videreutvikling av Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP).

RNNP AU er et av verktøyene Ptil bruker for å få frem nødvendig oversikt over sikkerhetsutfordringer i petroleumsvirksomheten. Istedenfor å vurdere personellrisiko, slik RNNP-rapporten gjør, vurderer denne rapporten risiko for hendelser som kan føre til akutte utslipp.  

RNNP AU-rapporten viser at antall hendelser med akutte utslipp av råolje har gått ned i perioden 2001-2016. Det samme gjelder tilløp til alvorligere hendelser som kunne gitt akutt forurensing.

- Det er gledelig at antall faktiske utslipp fra petroleumsaktivitet har gått ned i perioden 2001 til 2016 - først og fremst innenfor kategorien mindre utslipp. Antall tilløpshendelser som kunne gitt alvorlige hendelser, blant annet akutt forurensning, har også gått ned i perioden 2001-2016, opplyser fagdirektør Finn Carlsen i Ptil.

- Når vi ser på årene 2014-2016, viser imidlertid den siste RNNP AU-rapporten en negativ utvikling for antall tilløpshendelser totalt sett.

Med bakgrunn i totalbildet som tegnes i årets RNNP-rapporter, kombinert med erfaringer fra tilsyn, retter Ptil oppmerksomhet mot særlig tre områder: Brønnkontrollhendelser, havbunnsinnretninger og kjemikalieutslipp.

Brønnkontrollhendelser
- Vi etterlyser spesielt en forbedring når det gjelder forebygging av brønnkontrollhendelser, og Ptil vil fortsatt ha stor oppmerksomhet mot dette, sier Carlsen.

- Brønnkontrollhendelser har potensial for å gi storulykker, både alvorlig forurensing og ulykker med fare for tap av liv. Derfor er det viktig at næringen arbeider målrettet med å forebygge denne typen situasjoner, understreker fagdirektøren.

- Det er de samme faktorene som reduserer risiko for mennesker, som forebygger forurensing. Barrierer og sikkerhetstiltak er med andre ord relevante for alle typer uønskede hendelser i petroleumsvirksomheten.

Havbunnsinnretninger
Antall undervannsløsninger øker i forbindelse med nye utbygginger på norsk sokkel.

- Næringen må derfor ha særlig oppmerksomhet mot forebygging av akutt forurensning fra denne typen innretninger, sier Carlsen.

- Selskapene skal jobbe med kontinuerlig forbedring av sikkerheten – og sørge for tiltak som forebygger og forhindrer akutte utslipp fra undervannsanleggene. De må også ha på plass barrierer for å oppdage, begrense og stanse eventuelle utslipp fra havbunnsinnretninger. Dette er områder Ptil vil være spesielt oppmerksom på framover, understreker fagdirektøren. 

Kjemikalier
Utslipp av kjemikalier står for 80 prosent av utslippene fra petroleumsvirksomheten på norsk sokkel. Om lag en firedel av disse utslippene har en utslippsmengde større enn én kubikkmeter. Innenfor kjemikalieutslipp er det ingen positiv utvikling i perioden 2001-2016.

- Disse resultatene kan ikke vedvare. Akutte utslipp av kjemikalier krever større oppmerksomhet fra næringen. Selskapene må forstå årsakene til utslippene og iverksette konkrete tiltak for å hindre dem. Vi følger opp dette arbeidet, sier Carlsen. 

Barentshavet
Ptil arbeider for tiden mye med sikkerhet og risiko i Barentshavet, der det har vært stor aktivitet i perioden 2013 til 2016 sammenlignet med tidligere år. Datamaterialet fra RNNP AU er foreløpig for lite til å si noe om utviklingen over tid i dette havområdet eller sammenlikne med andre havområder. Dataene gir imidlertid ikke grunn til å anta at situasjonen er annerledes i Barentshavet enn ellers på norsk sokkel.

- Selskapene må jobbe målrettet for å forebygge og forhindre akutt forurensning i Barentshavet. De må også ha kunnskap om eventuelle områdespesifikke utfordringer på denne delen av sokkelen, fastslår Carlsen.

Han understreker at det nå er behov for innsats på tvers av selskaper og aktiviteter for å forebygge akutte utslipp i petroleumsvirksomheten i alle områdene på norsk sokkel.