Gå til hovedinnhold

Ptils hovedprioriteringer for 2010

Ledelsesinvolvering, risikoutsatte grupper, tekniske og operasjonelle barrierer og forebygging av skade på ytre miljø er stikkord for Petroleumstilsynets (Ptils) hovedprioriteringer i år.


Med bakgrunn i vår kunnskap og erfaring om virksomheten har vi blinket ut noen områder som de viktigste av de viktige. Disse danner grunnlag for våre hovedprioriteringer. I år vil følgende områder være viet spesielt stor oppmerksomhet fra vår side:

Ledelse og storulykkesrisiko
Formål: Ledelsen på alle nivå i næringen skal arbeide for å redusere storulykkesrisiko, og sørge for at dette arbeidet gjøres på en helhetlig måte.

Tekniske og operasjonelle barrierer
Formål: Tekniske og operasjonelle barrierer skal ivaretas på en helhetlig og konsistent måte slik at risiko for storulykker reduseres så langt som mulig.

Forebygging av akutte utslipp og sikker forurensningsreduksjon
Formål: Næringen skal arbeide målrettet med å forebygge uønskede hendelser som kan medføre akutte utslipp, og sikre at reduksjon av utslipp av klimagasser gjennomføres på en forsvarlig måte.

Risikoutsatte grupper
Formål: Risiko for skade og sykdom for særlig risikoutsatte grupper skal reduseres.

De fire hovedprioriteringene er alle videreføringer av satsingsområder for 2009, men med noe endret fokus tilpasset de utfordringer vi ser i dag. Den femte hovedprioriteringen i 2009 – aldring og levetidsforlengelse – nådde sine viktigste mål i fjor. Videre oppfølging vil bli ivaretatt som en del av satsingen på tekniske og operasjonelle barrierer.

Ptils årsberetning i magasinform; "Sikkerhet – status og signaler", blir presentert i februar. Hovedtyngden av artiklene i år vil omhandle våre hovedprioriteringer.