Gå til hovedinnhold

Bedre kjemi nå?

Etter omfattende mediedekning, oppmerksomhet i politiske miljøer og innsats fra Petroleumstilsynet ble et industriprosjekt for forbedring av kjemisk arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten satt i gang. Ptil har i etterkant spurt selskapene: Er det blitt noe bedre?


Kjemikalieprosjektet, som ble gjennomført i perioden 2007-2012, ble til etter at Ptils gjennomgang av selskapenes praksis på området viste at selskapene ikke hadde tilstrekkelig risikostyring. Alle aktuelle næringsaktører, både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, gikk derfor sammen om et stort kjemikalieprosjekt for å bidra til forbedring.

Spørreundersøkelse
I etterkant av prosjektet har Ptil spurt seg om det virkelig ble forbedringer på området, og satte derfor i gang en spørreundersøkelse rettet mot operatørselskaper med innretninger og landanlegg i drift. Både ledelse, koordinerende hovedverneombud og til sammen 31 arbeidsmiljøutvalg deltok i undersøkelsen.

Tilbakemeldinger:

  • Alle aktørene er entydige i tilbakemeldingen om at det i perioden 2007-2012 har vært økt aktivitet på området, og at selskapene har styrket fagmiljøene sine.
     
  • Mange selskaper har ikke implementert retningslinjene som ble utviklet i prosjektet. Kun to selskaper har implementert retningslinjen for tetthetstesting av åndedrettsvern.
     
  • Selskapenes forbedringsarbeid ser i begrenset grad ut til å være reflektert i arbeidsmiljøutvalgenes aktivitet. De er generelt lite involvert i spørsmål som dreier seg om kjemisk arbeidsmiljø og har få saker om dette temaet på sitt bord.
     
  • Hovedverneombudene peker på at de opplever at selskapenes forbedringsarbeid ikke stikker dypt hos ledelsen. I hovedsak mener de at verneombudene er godt involvert i det arbeidet som utføres.

Mye utestående
I følge Sigve Knudsen, fagleder i Ptil, viser både spørreundersøkelsen og erfaringer med tilsynsaktiviteter på området at selskapene har mye utestående arbeid når det gjelder å gjennomføre kvalifisert kartlegging og risikovurdering av kjemisk arbeidsmiljø.

- Det kan se ut som om selskapene var aktive en periode for å finne ut hva som burde gjøres på området, men at de har sakket akterut når det gjelder selve utførelsen, sier han.

- Vi skulle gjerne sett mer av det gode yrkeshygieniske feltarbeidet, tydeligere konklusjoner om risiko og at selskapene samarbeidet bedre for å utvikle kunnskap om kjemisk eksponering og effektive tiltak.

- På den andre siden ser vi at det har skjedd en positiv utvikling på enkelte områder. Det har blitt utviklet ny teknologi som gir betydelig forbedring av arbeidsforhold, for eksempel innenfor rensing av boreslam. Jeg tror jeg tror at industriens kjemikalieprosjekt kan ha hatt stor betydning for denne utviklingen.