Gå til hovedinnhold

”Kalde utfordringer” - Ny rapport om helse og arbeidsmiljø i nordområdene

Petroleumsaktivitet i nordområdene vil innebære større utfordringer for personell på innretningene enn dagens aktivitet på norsk sokkel. En ny statusrapport viser hvordan det barske klimaet i nord påvirker helse og arbeidsmiljø og hvordan de nye utfordringene kan håndteres.


”Kalde utfordringer – helse og arbeidsmiljø på innretning i nordområdene” refererer blant annet til arbeid som er blitt utført i forbindelse med Barents 2020-programmet.

Målet med Barents 2020, er blant annet å utvikle felles standarder tilpasset aktivitet i nordområdene.

Les mer om Barents 2020 (ekstern lenke)

Status Barents 2020 (presentasjon fra Sikkerhetsforum)
 

 

 

Norsk petroleumsaktivitet flytter seg stadig lenger nord og øst. Mer helårig aktivitet i disse kalde områdene byr på klimatiske og lokalitetsmessige utfordringer som petroleumsindustrien har mangelfull erfaring med.

Rapporten ”Kalde utfordringer – helse og arbeidsmiljø på innretning i nordområdene” tar for seg de største utfordringene forbundet med å arbeide i det barske klimaet i Barentshavet.

En rekke klimafaktorer vil skape utfordringer for arbeid i petroleumsindustrien i nordområdene, slik som temperatur, vindforhold, ising, polare lavtrykk, usikre værvarsel og mørketid. Faktorer som påvirker kroppens temperaturregulering er foruten klima; aktivitet, tekniske klimabeskyttende tiltak/systemer og bekledning.

De kritiske klimatiske faktorene for personellet er lufttemperatur, stråletemperatur, vind og fuktighet.

De mest ekstreme hendelsene som kan inntreffe på en innretning gjelder immersjonsulykker dersom noen havner i sjøen. Dette temaet er viktig kunnskap som derfor er viet et eget kapittel i rapporten.

Rapporten inkluderer ny kunnskap om vindavkjølingsindeksen, samt standarder/retningslinjer som er kommet i den senere tid.

Arbeid i de nordligste områdene innebærer ekstreme kuldeeksponeringer.

Kombinasjoner av krevende klimafaktorer gjør problemstillingene relevant også for områder noe lenger sør, selv om kuldeeksponeringen her ikke er like ekstrem som i nordområdene.

Mye av informasjonen i rapporten har derfor like stor betydning for havområdene utenfor kysten av Haltenbanken.

I 1998 utarbeidet The Oil Industry International Exploration and Production Forum rapporten “Health Aspects of Work in Extreme Climates within the E&P Industry”. Denne beskrev helsemessige problemer forbundet med eksponering i kaldt klima, og ga et sett med retningslinjer for aktivitet i slike klimatiske forhold.

I rapporten ”Kalde utfordringer – helse og arbeidsmiljø på innretning i nordområdene”, behandles de samme problemområde/tema med oppdatert viten og med fokus rettet spesifikt mot arbeid på innretninger i nordområdene på norsk sokkel.

Rapporten er utarbeidet av Thelma AS på oppdrag av Ptil.

Begrepet nordområdene er i denne rapporten definert primært å gjelde sør og vestlige deler av Barentshavet.
 

Kontaktinformasjon i Ptil:
John Arne Ask, kontaktperson
Epost: john.arne.ask@ptil.no