Gå til hovedinnhold

Norsk språk er førstevalg

Norsk språk skal brukes i størst mulig grad i petroleumsvirksomheten. Dette gjelder både skriftlig og muntlig. Velger man å bruke et annet språk, må arbeidsgiver dokumentere at norsk språk ikke er hensiktsmessig, og at det ikke går ut over sikkerheten.


Rapporten «Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet» (RNNP) viser at nærmere 40 % av ansatte offshore som svarte på spørreskjema i 2015 er helt eller delvis enige i at det oppstår farlige situasjoner på grunn av at ikke alle snakker samme språk. Andelen har svingt mellom 33% og nærmere 45 %  de siste ti årene. På landanleggene er tallet lavere i 2015 – nesten 25 % - en nedgang fra vel 70 % i 2007.

Engelsk erstatter norsk
Ptil mottar også bekymringsmeldinger knyttet til språk, spesielt om at engelsk erstatter norsk som arbeidsspråk i petroleumsnæringen. Det kommer fram at både styrende dokumenter, en rekke møter - også AMU-møter og sikkerhetsmøter - og annen kommunikasjon i en del selskap foregår på engelsk, også der nesten alle arbeidstakerne er norske.

For arbeidstakerne innebærer dette at de ikke alltid forstår de styrende dokumentene og i mindre grad deltar i viktige diskusjoner om arbeidsmiljø og sikkerhet. Dette kan føre til svekket arbeidstakermedvirkning, at beslutninger som har betydning for helse, arbeidsmiljø og sikkerhet ikke er godt nok belyst, og at viktig informasjon ikke er oppfattet og ikke blir fulgt i kritiske situasjoner.

Enkelte bekymringsmeldinger tar også opp at personell med dårlige kunnskaper både i norsk og engelsk kommer ut på innretninger, og dette oppleves også som et sikkerhetsproblem.

Regelverkets krav
Rammeforskriften § 14 slår fast at norsk språk skal brukes i størst mulig grad i virksomheten. Dette gjelder både skriftlig og muntlig. Andre språk kan brukes dersom det er nødvendig eller hensiktsmessig for å gjennomføre virksomheten, og det ikke går på bekostning av sikkerheten.

I veiledningen framheves det at dersom det ikke anses som hensiktsmessig å bruke norsk språk i dokumenter av sikkerhetsmessig betydning, og det ikke går på bekostning av sikkerheten, skal arbeidsgiver kunne dokumentere dette for at selskapet skal kunne la være å oversette slike dokumenter til norsk.

I maskinforskriften er det også krav til norsk språk ved bruksanvisninger.

Det er arbeidsgivers ansvar å dokumentere at norsk språk ikke er hensiktsmessig, og det ikke går ut over sikkerheten i de tilfeller man velger å bruke et annet språk.

Regelverket åpner for bruk av andre språk enn norsk når det er nødvendig eller hensiktsmessig for å gjennomføre virksomheten, og dersom det ikke går på bekostning av sikkerheten.

Må dokumenteres
Arbeidsgiver kan ikke motsatt stille krav til arbeidstakerne om at de skal kunne bevise at bruk av engelsk går ut over sikkerheten, slik Ptil er informert om at det praktiseres i enkelte selskap.

Ptil forventer at selskapene legger til rette slik at valg av språk er hensiktsmessig for alle som er involvert i virksomheten, og slik at sikkerheten og arbeidsmiljøet blir ivaretatt.

Hva gjør Ptil?
Ptil behandler alle bekymringsmeldinger som kommer inn. Vi følger også opp bruk av språk i tilsyn, for eksempel ved gjennomgang av prosedyrer og bruksanvisninger.

Vi har avdekket at informasjon til AMU-møter har vært på engelsk, det samme har vært tilfelle med styrende dokumenter som for eksempel beredskapsmanualer inklusive aksjonsplaner.

Medvirkning
En viktig forutsetning for å kunne medvirke i saker av betydning for helse, miljø og sikkerhet er at man er trygg i kommunikasjonen og forstår innhold i det som sies eller skrives. I beredskapssituasjoner er det av største viktighet at alle rutiner er forstått.

Ptil vil fortsette å ha dette på agendaen. I tilsyn vil vi blant annet sjekke hvilket grunnlag selskapet har for å beslutte at det å bruke andre språk enn norsk er nødvendig eller hensiktsmessig for å gjennomføre virksomheten, og at dette ikke går på bekostning av sikkerheten.