Gå til hovedinnhold

Partssamarbeid: Ekte medvirkning

Samarbeid mellom partene i næringen og Ptil har godt fundament i historien og regelverket. Men det måtte konkret handling til for å få det til å fungere.


Denne artikkelen er hentet fra publikasjonen "Sikkerhet - status og signaler 2010-2011".

Les mer:

Medvirkning går som en rød tråd gjennom regelverket i petroleumsnæringen – og er en forutsetning for at både det lokale partssamarbeidet og trepartssamarbeidet skal fungere.

Men godt samarbeid kommer ikke av seg selv. Skal parts- og trepartssamarbeid fungere, forutsetter det en opplevelse av likeverdighet mellom partene, god dialog og anerkjennelse av roller og ansvar.     

På slutten av 1990-tallet hadde vi ikke gjensidig anerkjennelse i Norge. Tvert i mot var forholdet mellom partene ofte preget av konflikt.

Myndighetene tok tak

Flere viktige tiltak fikk samarbeidet tilbake på skinner.

Gjennom arbeidet med Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) etablerte Ptil et reelt grunnlag for dialog med partene omkring risikonivå og HMS-utfordringene i næringen. Arbeidet bidro også til felles forståelse av risikoforholdene.

Sikkerhetsforum ble opprettet i 2001 for å initiere, drøfte og følge opp aktuelle sikkerhets-, beredskaps- og arbeidsmiljøspørsmål. Sikkerhetsforum har utviklet seg til å bli en arena for gjensidig og strategisk informasjon og debatt. Her gis signaler, roller blir avklart og ansvar plassert.

Regelverksforum, opprettet i 2004, bidrar til å sikre partenes medvirkning i utviklingen av regelverket. Forumet er en videreføring og videreutvikling av den tidligere Ekstern referansegruppe for regelverk (ERR), og ble opprettet i 1985.

Reduserte konfliktnivå

Både Sikkerhetsforum og Regelverksforum ledes og driftes av Ptil. Partene i næringen er  representert ved erfarne representanter fra de sentrale sammenslutningene.

Partene har bidratt med kunnskap og erfaring gjennom en rekke konkrete prosjekter og prosesser. Slik reduseres konfl iktnivået, og respekten for hverandres roller øker. Involvering og deltakelse i arbeidet med stortingsmeldinger, RNNP og utvikling av regelverket har bidratt til felles forståelse for risiko, eierskap til løsninger og tiltak for risikoreduksjon.

Denne artikkelen er hentet fra publikasjonen "Sikkerhet - status og signaler 2010-2011".