Gå til hovedinnhold

Ptils rapport etter Deepwater Horizon-ulykken: Vurderinger og anbefalinger for norsk petroleumsvirksomhet

Deepwater Horizon-ulykken må ses på som en vekker og føre til et sikkerhetsmessig løft også for norsk petroleumsvirksomhet. Det er blant konklusjonene i Petroleumstilsynets (Ptils) statusrapport etter katastrofen i Mexicogolfen i april 2010.


SINTEF har på oppdrag fra Ptil sammenlignet og systematisert informasjon fra DwH-ulykken med flere andre relevante hendelser i inn- og utland i petroleumsvirksomheten.

Dette arbeidet har inngått som en del av underlagsmaterialet i Ptils DwH-prosjekt.

Rapporter (PDF):

Ptils rapport bygger på granskningsrapportene som så langt er publisert, samt en rekke vurderinger av ulykken fra flere faglige instanser og ulike prosesser nasjonalt og internasjonalt.

Hovedkonklusjonene fra Ptils arbeid ble presentert på Sikkerhetsforums årskonferanse 8. juni. Sammendraget av selve statusrapporten, som nå foreligger, ble publisert dagen etter.

Robuste løsninger
Et hovedbudskap i rapporten er at DwH-ulykken må ses på som en vekker også for norsk petroleumsvirksomhet.

Lærdom fra denne og andre storulykker må brukes til å forbedre styring av storulykkesrisiko for å få til mer robuste løsninger også her til lands.

Med robuste løsninger menes løsninger som har innebygde sikkerhetsmarginer, ”noe å gå på”, og som gjør virksomheten i stand til å tåle feil, driftsavvik, uforutsette situasjoner og pressede situasjoner.

DwH-ulykken bekrefter også Ptils gjentatte understreking av at færre personskader ikke betyr det samme som redusert storulykkesrisiko. Flere storulykker de siste årene underbygger dette.

FoU-behov
Det er viktig at vi kan stille oss selv spørsmål som kan sette oss på nye spor. Det forutsetter målrettet innsats for å få ny kunnskap innen en rekke områder. Forskning og utvikling (FoU) er nødvendig på områder som teknologiutvikling, barrierebruk og -forståelse, forutsetninger for tettere integrasjon av sikkerhetshensyn i forbindelse med teknologiutvikling etc. Noen eksempler:

Godt grunnlag for å beslutte tiltak
- Jeg vurderer denne rapporten som gjennomarbeidet, interessant og grundig. Den danner et godt grunnlag for Ptils ledelse når vi nå skal vurdere hvilke konkrete tiltak som skal iverksettes i Norge etter katastrofen i USA, og på hvilken måte partene i virksomheten bør involveres i dette, sier Ptil-direktør Magne Ognedal.

Arbeidet med konkretisering av tiltak vil starte umiddelbart. Målet er å sammenfatte og kommunisere tiltakene over sommeren.

- Hensikten med det videre arbeidet etter rapporten vil være at alle partene i virksomheten skal vurdere hvordan man hver for seg og sammen kan bidra til å hindre storulykker i norsk petroleumsvirksomhet, understreker Ognedal.

Rapporten som gis ut nå er første del av et todelt Ptil-prosjekt.

- Når de sentrale granskingene og undersøkelsene etter DwH er ferdige i USA, vil Ptil kunne avslutte vårt prosjekt etter ulykken. En fullstendig rapport fra Ptil vil ventelig ferdigstilles i løpet av våren 2012, sier Ognedal.

Om Ptils DwH-oppfølging

Pressekontakter:
Inger Anda / Ole-Johan Faret
E-post: presse@ptil.no