Gå til hovedinnhold

Referat fra Sikkerhetsforums møte nr 2/2011

Sentrale saker i møtet den 23. mars var OLFs prosjekt for analyser av rusmidler i avløpsvann offshore, initiativ for å møte støyutfordringer i bransjen og hvordan næringen vil sikre kvalitet på sikkerhets- og beredskapsopplæringen etter nedleggelsen av PSK.


I tillegg ble det gitt en oppdatert status for alle løpende saker på Sikkerhetsforums strategiske agenda, for alvorlige hendelser siden siste møte i januar. Programskisse for Sikkerhetsforums årskonferanse den 8. juni ble også drøftet.

Rusmidler
OLFs planlagte prosjekt for å kartlegge potensielt rusmisbruk offshore gjennom analyser av avløpsvann ble gjennomgått av prosjektansvarlig.

Prosjektets målsetting er overordnet og skal sikre at arbeidstakerne offshore ikke er påvirket av rusmidler.

Dette forutsetter at næringen må kjenne til verktøy som er tilgjengelig for å kartlegge dette. Derfor gjelder spesifikt for dette prosjektet at en må få klarlagt om analyser i avløpsvann er en metode egnet til å overvåke rusmiddelmisbruk offshore.
Prosjektleder understrekte at en ikke kan garantere utfallet av prosjektet før en har prøvd det. Det en håper er at en får pålitelige, tolkbare og lite ressurskrevende analyser.

Studien skal søke å avklare metodens egnethet, den er ikke rettet mot enkeltpersoner, men på gruppenivå. Tiltak som følge av analyseresultatene skal ikke iverksettes i studieperioden.

Dersom metoden er velfungerende vil den kunne bli brukt til å prioritere/fokusere rusforebyggende tiltak og måle effekter.
I kjølvannet av en omfattende status fra arbeidet så langt (se referat og lysark i høyre marg for detaljer), fulgte en lang debatt hvor spesielt arbeidstakerrepresentantene ga uttrykk for betydelige motforestillinger til intensjoner og konsekvenser av et slikt prosjekt.

Det ble pekt på at prosjektet ville bli opplevd som stigmatiserende for offshoreansatte og et bidrag til usikkerhet og mistillit.

Fra prosjektet ble det understreket at man ser at en kan få et resultat hvor det er et høyere misbruksresultat offshore, men at det er like sannsynlig at en kan få et annet resultat. OLF ga også uttrykk for at en kunne få kunnskap som kan bidra til at en kan avvise at man går i en uheldig individretning.

Fra flere av medlemmene ble det pekt på at et slikt prosjekt vil medføre mye støy og mye negativ medieomtale. OLF ble derfor oppfordret til å revurdere hele problemstillingen på nytt. Alle syntes å være enige om at det ikke skal være rusproblemer offshore.

Ognedal oppsummerte med å understreke at problemstillingen er meget sensitiv og kompleks. Han oppfordret næringen til å tenke gjennom hele rekken av konsekvenser og håndtering av disse før en igangsetter et arbeid. Større grad av samhandling i forkant er viktig. Dersom prosjektet gjennomføres, må en forsikre seg om at dette kan gjøres på en god måte, avsluttet han.

Næringen samler seg om Prosjekt Støy
I kjølvannet av Petroleumstilsynets prioriterte innsats mot skadelig støy har næringen nå samlet seg gjennom OLF og Norsk Industri for felles innsats mot støy.

Ambisjonen er at næringen i framtida skal kjennetegnes ved at støyeksponering på hav- og landanlegg er under kontroll, og at trendene skal vise reduksjon i nye støyskader.

Til tross for en rekke initiativ i næringen og utvikling av tiltak for aktiviteter på tvers av industrien, så erkjenner alle parter at man må få til en prioritert, profesjonell og målrettet innsats for å redusere støyproblemene i næringen.

Den 15. mars ble det derfor avholdt et møte mellom partene i Sikkerhetsforum hos OLF for å drøfte hvordan næringen skulle håndtere støyutfordringen framover. Et utkast til prosjektskisse ble presentert hvor OLF og Norsk Industri er sponsorer, og man er i dialog med Norges Rederiforbundet for å avklare medvirkning. Arbeidstakernes sammenslutninger trekkes direkte inn i styringen og utviklingen av prosjektet.

Partene vil nå innstille på representanter i styringsgruppen, og OLF vil arbeide videre med å skaffe midler til arbeidet og å få prosjektorganisasjon og – ledelse på plass.

Ognedal ga full støtte til arbeidet og understrekte samtidig at Prosjekt Støy ikke må få bli en erstatning for gode tiltak og prosesser som er på gang i næringen.

Kvalitet på sikkerhets- og beredskapsopplæringen
Dette er en sak som har vært oppe til debatt i Sikkerhetsforum flere ganger etter at PSK, Petroleumsindustriens Senter for Kvalitetssikring av Kompetanse, ble nedlagt.

Arbeidstakerne har uttrykt betydelig frustrasjon over nedleggelsen av PSK og Ptil har pekt på behovet for at det etableres system som kan sikre kvalitet på sikkerhets- og beredskapsopplæringen spesielt.

OLF understrekte at kursleverandører, som tidligere fikk godkjenning fra PSK eller OLF, får opprettholdt godkjenning inntil ny revisjon.

Fra PSK ble avviklet til i dag er det ikke gitt godkjenning til nye kursleverandører. Et framtidig system for kvalitetssikring av slike kurs er under utarbeidelse.

OLF viste til at det har tatt tid å diskutere seg gjennom en del forutsetninger, som må ligge til grunn for et slikt system og for styrende dokumenter. De pekte også på at det har vært god arbeidstakermedvirkning, transparens og forutsigbare og etterprøvbare prosesser i forhold til kursleverandørene.

OLF ga videre uttrykk for at prosessen har bidratt til trygghet for at leverandørene faktisk har nødvendig kvalitet på leveransen. Prosessen har tatt tid. Saken har vært drøftet i nettverk for sikkerhets- og beredskapsopplæring (partssammensatt med representanter for kursleverandørene). OLFs ambisjon er at et utkast kan sendes på høring til NSOB (nettverk under HSE Managers Forum i OLF) om kort tid.

Det ble stilt spørsmål om det vil bli utstedt egne OLF-kort. Til dette svarte OLF at det ikke blir laget nye OLF-kort, men kursleverandøren har på frivillig basis gått inn på et samarbeid omkring en felles standard for kursbevis i plast.

Sikkerhetsforums årskonferanse 8. juni
I møtet ble det lagt fram en programskisse for medlemmene idet det haster med å få en omforent ramme for konferansen på plass.

Medlemmene stilte seg i hovedsak bak programskissen, men det ble gitt uttrykk for ønske om noen omprioriteringer og at man også ønsket å ta opp utfordringer knyttet til at næringen beveger seg nordover.

Skissen bearbeides med tanke på innspill fra medlemmene og aktuelle innledere kontaktes.

Gjensidig informasjon
I tillegg til alvorlige hendelser siden sist møte, herunder spesiell oppmerksomhet på kran- og løfteoperasjoner i næringen, ble det gitt informasjon og utvekslet status fra en rekke pågående saker og prosesser innenfor Sikkerhetsforums ansvars- og interesseområde.

Spesielt når det gjelder arbeidet i kjølvannet av Deepwater Horizon-katastrofen og prosesser i regi av EU og internasjonale sammenslutninger som NSOAF og IADC ble det gitt oppdatert informasjon fra Sikkerhetsforums leder og Ptil-direktør Magne Ognedal.

Når det gjelder dette mangfoldet av saker og detaljerte presentasjoner i forbindelse med mer utdypende saksgjennomganger vises til referat og presentasjoner fra møtet som finnes i høyre marg på denne siden.

Kontaktperson for Sikkerhetsforum i Petroleumstilsynet:
Angela Ebbesen
E-post: angela.ebbesen@ptil.no