Gå til hovedinnhold

Referat fra Sikkerhetsforums møte nr 5/2011

Kjemikalieprosjektet og det nystartede støyprosjektet i næringen var sentrale saker på Sikkerhetsforums møte den 16.11.2011, sammen med evakueringssystemer, internasjonalt arbeid i kjølvannet av Macondo-katastrofen, meldinger til Stortinget og FoU-strategi for HMS.


Partene i Sikkerhetsforum oppdaterte hverandre i de mange løpende sakene som følges på arenaen, og i tillegg ga Ptil en status for alvorlige hendelser i næringen siden sist møte.

Trepartssamarbeid for redusert arbeidsmiljørisiko
Støyproblematikk har stått på Sikkerhetsforums strategiske agenda siden 2009 – blant annet med utgangspunkt i Risikonivå norsk petroleumsvirksomhet (RNNP), som har dokumentert en foruroligende utvikling med hensyn til støyskader.

Gjennom et omfattende og prioritert tilsyn og ved seminarer og informasjonsvirksomhet har Ptil utfordret næringen til å gjøre en felles innsats for å redusere risikoen for støyskader. Næringens satsning gjennom tre-parts-prosjektet STØY i petroleumsvirksomheten ble presentert av prosjektleder for Sikkerhetsforums medlemmer. Prosjektet ledes av en partssammensatt styringsgruppe og en rekke delprosjekter er etablert, som arbeider med områdestøy, egenprodusert støy, helikopterstøy, barrierekontroll, Sub Sea, vibrasjon og såkalte ”sårbarhetsfaktorer”.

Ambisjonene for prosjektet er at petroleumsindustrien skal være en foregangsnæring vedrørende HMS resultat, at støyeksponering til havs og på landanlegg skal være under kontroll og innenfor regelverkskrav og at man skal søke objektive kriterier, som kan indikere at risiko for framtidige støyskader reduseres.

Flere av Sikkerhetsforums medlemmer er direkte involvert i arbeidet, og spesielt fra de ansattes sammenslutninger ble det uttrykt skuffelse over at ikke alle de sentrale sammenslutninger på arbeidsgiversiden deltar direkte i prosjektet.

Kjemisk helserisiko har vært et tema for Sikkerhetsforum siden oppstarten i 2001. Etter 4 års arbeid avsluttes i disse dager prosjektet Kjemisk arbeidsmiljø i olje- og gassindustrien selv om en rekke aktiviteter videreføres utover i 2012. Prosjektlederen ga en omfattende oppdatering av historien bak satsningen, for ambisjoner, resultater og behov for videreføring.  Ptil-direktør/Sikkerhetsforums leder understrekte at alle aktørene nå må ha oppmerksomheten rettet mot implementering og operasjonalisering av ny kunnskap, metoder og teknologi på området.

Evakueringssystemer i utvikling
Med henvisning til livbåtprosjektet som har pågått i næringen siden 2005, uttrykte flere av Sikkerhetsforums medlemmer bekymringer med hensyn til lårelivbåtene og trening og bruk av redningsstrømper. Sikkerhetsforums leder pekte på at det er lagt et løp for at en skal ha et regelverk på plass fram mot 1.1.2015, som ivaretar intensjonen om sikker evakuering under alle forhold. Han viste også til arbeid som er på gang for måloppnåelse og uttrykte forventninger til at alle bidrar i dette viktige arbeidet. Når det gjelder redningsstrømper og flåter, som er tilleggsutstyr, så understrekte han videre at alle må ha kunnskapen om bruken av disse. Problemstillinger rundt opplæring tas videre mot nettverk for sikkerhets- og beredskapsopplæring NSOB.

I kjølvannet av Macondo
Blant aktørene i næringen foregår det et omfattende arbeid i ulike internasjonale og nasjonale fora i kjølvannet av Macondo-katastrofen. Bakgrunn for årets konferanse i regi av International Regulators' Forum (IRF) var Macondo- og Montara-utblåsningene. Etter konferansen sitter en tilbake med en god oversikt over mange initiativ fra ulike organisasjoner og land, som f eks OLF, OSPAR, EU og en rekke andre. IRF har fire områder på sin strategiske agenda, som det arbeides videre med. Norge ved Ptil er ansvarlig for å arbeide med barriereproblematikken, herunder videreutvikling av design/teknologi for økt pålitelighet for utblåsningsventiler.

Når det gjelder EU-kommisjonens engasjement for å regulere sikkerhet i petroleumsvirksomheten, så har samarbeidsarenaen rundt nordsjøbassenget, NSOAF, hatt en rolle som høringsinstans. I møtet viste Sikkerhetsforums leder og Ptil-direktøren til et regelverksdokument fra EU, som er ute på høring. Han understrekte viktigheten av et bredt engasjement fra alle aktørene i næringen for å sikre at erfaringer tas inn i arbeidet, og at en utvikler en beste praksis. Sikkerhetsforums medlemmer ga støtte til et bredt engasjement rundt dette viktige arbeidet.

Føringer og Signaler
Sikkerhetsforum hadde satt av tid til å gjennomgå overordnede føringer til aktørene i næringen i Arbeidslivsmeldingen og Petroleumsmeldingen.

Når det gjelder Petroleumsmeldingen ble det vist spesielt til kapittelet om kostnadsnivå og lønnsomhet med henvisning til det såkalte Åmutvalget sin innstilling.Regjeringen nedsetter en ekspertgruppesom skal belyse og identifisere hindre som gjør at riggkapasiteten på norsk sokkel begrenses.

Når det gjelder Arbeidslivsmeldingen så kommer den med en rekke føringer, som berører petroleumsnæringen spesielt:
 

1) Norsk petroleumsvirksomhet skal fortsatt være verdensledende innenfor HMS.
2) Endringer i aktørbildet - hvor enkelte alvorlige hendelser og negative trender tilsier særlig oppmerksomhet.
3) Det legges opp til en bred gjennomgang av tilsynsstrategi og regelverk.

Følgende forhold ble vist til som sentrale for Sikkerhetsforums arbeid:

Alt dette er saker som Sikkerhetsforum har hatt på sin strategiske agenda, men det er behov for at partene forbereder seg på en videreføring og debatt av føringer og signaler på neste møte i Sikkerhetsforum.

FoU og strategier for framtida
En representant for Norges Forskningsgråd redegjorde for PETROMAKS-programmet og det arbeid som er på gang for å lage en strategi for forskningen innen HMS. HMS inngår som ett av ni områder i PETROMAKS-programmet. Forskningsrådet er i sluttfasen for strategiarbeidet, og partene i næringen og myndighetene er involvert gjennom en partsammensatt kompetansegruppe. Til tross for meget kort høringsfrist, ble likevel partene i Sikkerhetsforum invitert til å komme med innspill til strategien.

Utestående saker
Tema for Sikkerhetsforums årskonferanse og Sikkerhetsforum som arena for samarbeid – er begge viktige saker som tas videre til neste møte i Sikkerhetsforum.

 Fullstendig referat og lenker til presentasjoner finner du i kolonnen til høyre.