Gå til hovedinnhold

Risikoutsatte grupper - aktiviteter og resultater 2009

Oppsummering av sentrale utfordringer, aktiviteter som ble gjennomført og hva ble oppnådd innenfor Ptils hovedprioritering "Risikoutsatte grupper" i 2009.


På dette prioriterte området har vi ført tilsyn med aktørenes system for identifisering og oppfølging av risikoutsatte grupper. Vi har her sett til at selskapene kan demonstrere at det er etablert et fungerende styringssystem som medfører at risikoforhold for grupper av arbeidstakere er identifisert, kartlagt og fulgt opp slik at arbeidsmiljø- og personellsikkerhetsforhold er fullt ut forsvarlige i alle ledd i kontraktskjeden.

Vi har lagt vekt på hvordan operatør, hovedentreprenør og underleverandør vurderer betydningen av rammebetingelser for risiko for entreprenøransatte grupper.

Eksempler på slike betingelser er kontraktsforhold og ansvarsfordeling mellom operatør, entreprenør og underleverandør.

Vi mener at vår oppfølging har bidratt til sterkere vektlegging av problemstillinger knyttet til å identifisere og følge opp risiko risikoutsatte grupper i næringen. Det er også blitt satt søkelys på forskjeller mellom operatøransatte og entreprenøransatte når det gjelder hvilke grupper som er særlig utsatt.

Oppfølgingen har også gitt økt kunnskap både i næringen og internt om betydningen av rammebetingelser for risiko. Vi har også oppnådd en klarere forståelse av begrepet rammebetingelser i denne sammenhengen.

Vi har sett konkrete forbedringstiltak hos de aktørene vi har ført tilsyn med. For eksempel har flere selskaper utviklet kartleggingsverktøy som kan sammenstille informasjon om arbeidsmiljøforhold og personskade i forhold til grupper av arbeidstakere.

Flere selskaper har også meldt tilbake at tilsynsaktivitetene har ført til at det er etablert et bedre samarbeidsklima mellom operatør og entreprenør.

 

Teksten er hentet fra faktadelen av Petroleumstilsynets årsberetning for 2009. Lenke til hele publikasjonen finner du i høyre marg. Til høyre finner du også lenker til informasjon om hvordan arbeidet med denne hovedprioriteringen videreføres i 2010.