Gå til hovedinnhold

Skader og sykdom

Petroleumstilsynet innhenter data, systematiserer og anvender verktøy som årlig måler utviklingen i risikonivået for personskader og arbeidsbetinget sykdom.


Sykdom
Rapporterte tilfeller av arbeidsbetinget sykdom har vært relativt stabilt de siste årene, både i antall og fordeling på sykdomskategorier. Muskel og skjelettplager og kroniske hørselsskader utgjør om lag 80 prosent av tilfellene. Det er stor spredning i alvorlighetsgrad, fra akutte forbigående plager til invalidiserende kroniske sykdommer. Det er legene som har plikt til å rapportere arbeidsbetinget sykdom, og særlig bedriftslegene har fokus på sammenheng mellom arbeidsmiljø og sykdom.

Fordi mange benytter seg av fastlege, eller andre leger med mindre kunnskaper om dette, er det grunn til å regne en med betydelig underrapportering. For Petroleumstilsynet er det viktig at selskapene har etablert gode rutiner for å fange opp mulig arbeidsbetinget sykdom, og raskt iversette forebyggende tiltak.

Personskader - historikk
Selskapene rapporterer personskader etter arbeidsulykker til Petroleumstilsynet, som bearbeider dataene. Kategorien alvorlige personskader blir benyttet som én av mange indikatorer som beskriver risikonivået på norsk sokkel.

I siste del av 1990-tallet viste frekvensen for alvorlige personskader (per million arbeidstimer på sokkelen) en klar oppgang. Fra toppen i 2000-2001 ble det observert reduksjon. I perioden 2004 - 2007 har frekvensen vært på et nivå som var signifikant lavere enn de ti foregående år, med unntak av 2005. 

Oversikt over alvorlige personskader på landanleggene ble først etablert i 2006.

Forebygge
Næringen er selv opptatt av at alle skader kan forhindres, og har i så måte formulert ”nullvisjonen.” Næringen driver et systematisk forbedringsarbeid hvor granskinger og årsaksanalyser spiller en viktig rolle. Fortsatt reduksjon av alvorlige personskader må skje ut ifra en risikobasert tilnærming, og bygge på regelverkets styringsprinsipper.