Gå til hovedinnhold

Støy - for døve ører

Alle vet at støy kan gi varige skader. Nå etterlyser myndighetene tiltak.


- Vi er bekymret for utviklingen i næringen når det gjelder antall varige skader som følge av støy, sier sjefingeniør Ola Kolnes, som leder Ptils offensiv når det gjelder oppfølging av støy.

Ptil vil i tiden framover utfordre næringen til å prioritere konkrete forbedringstiltak. På innretningene til havs og på landanleggene er det gode kunnskaper om støy i de ulike aktivitetsområdene.

Det finnes i dag detaljerte data om støyeksponering.

Teknologioptimisme
- Nå er det tid for å sette i verk tekniske tiltak som gir redusert risiko for grupper med høyest støybelastning. Vi vet ut fra gode enkeltprosjekter at det er mulig å oppnå mye også der man trodde det var umulig å finne løsninger, sier Kolnes.

Grupper av entreprenøransatte ser ut til å ha den høyeste støybelastningen. Paradokset er imidlertid at disse synes å få svakere arbeidsmiljø- og helseoppfølging enn grupper av operatøransatte.

Langt færre av de entreprenøransatte får en kvalifisert måling og vurdering av hørsel enn operatøransatte grupper. Derfor er det trolig også underrapportering av støyskader fra entreprenørsjiktet.

Nok er nok
Typisk for grupper av entreprenøransatte er at de utsettes for støy under arbeid med vinkelslipere,
høytrykksspylere og annet utstyr.

Kolnes påpeker at det er store muligheter for teknologiutvikling på dette området. Rammebetingelser har også betydning for støyrisiko.

Ptil har sett at kontrakter ofte legger opp til at det er entreprenøren som må dekke kostnadene dersom arbeidstakerne deres må trekkes ut av støysoner med oppholdstidsbegrensninger.

I praksis betyr dette press mot grupper av entreprenøransatte til å arbeide lenger i støysoner.

- Vi forventer nå en spesiell innsats fra næringens side når det gjelder støybekjempelse, slår Kolnes fast.

Farlig høyt
Støy er godt kartlagt i petroleumsvirksomheten.

Her er noen harde fakta: