Gå til hovedinnhold

Tilsyn med arbeidstakermedvirkning i HMS-styring hos Transocean

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 3.3. – 21.6. 2011 tilsyn med arbeidstakermedvirkning i HMS-styring i Transocean.


Bakgrunn
Ptil har i de siste årene hatt særlig oppmerksomhet rettet mot partssamarbeid og tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning i petroleumsvirksomheten. Våre erfaringer viser at aktørene i norsk petroleumsvirksomhet i stor grad har på plass det formelle apparatet med vernetjeneste og arbeidsmiljøutvalg, mens praktiseringen av arbeidstakermedvirkning ellers er svært variabel.

Mål
Hensikten med tilsynsaktiviteten var å verifisere om arbeidstakermedvirkning i Transocean praktiseres etter kravene i regelverket.

Resultat
Under tilsynet kom det fram en uttalt vilje til å få samarbeidet mellom partene til å fungere.

Bedriften har fungerende arbeidsmiljøutvalg (AMU) og verneombudsordning. Det er i tillegg etablert prosedyrer og arenaer for samhandling.

Transocean har flere fagforeningstillitsvalgte i full stilling og ett koordinerende hovedverneombud med minst 50 % fristilling.

Det ble ikke avdekket avvik.

Det ble identifisert forbedringspunkter knyttet til: 

  • Direkte og representativ medvirkning
  • Interne rutiner for arbeidstakermedvirkning
  • Interne rutiner for informasjonsflyt
  • Verneombudenes arbeidsoppgaver
  • Opplæring av verneombud
  • Reell arbeidstakermedvirkning i riggoppgraderingsprosjekter/SPS