Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg til BP etter gransking av hydrokarbonlekkasje på Ula

Ptils gransking av hydrokarbonlekkasjen på Ulafeltet 12. september 2012 har identifisert alvorlige brudd på regelverket. Ptil har nå gitt operatørselskapet BP varsel om pålegg.


Den 12. september 2012 inntraff en omfattende hydrokarbonlekkasje på produksjonsinnretningen Ula P på Ulafeltet i sørlig del av Nordsjøen.

Mengden hydrokarboner som strømmet ut i forbindelse med lekkasjen er estimert til 20 m3 olje og totalt 1600 kilo gass.

Ptil besluttet raskt å iverksette gransking av hendelsen. Les: Ptil gransker hydrokarbonlekkasje på Ula

Allerede tidlig i granskingen fant Ptil alvorlige regelverksbrudd som krevde at BP måtte utføre umiddelbare, fysiske tiltak på innretningen. Les: Ula ned for telling

Korrosjon
Granskingen har vist at lekkasjen ble utløst av brudd i boltene som holdt sammen en ventil i utløpet på en separator. På grunn av svetting i ventilen ble boltene eksponert for produsert vann med et høyt innhold av klorider og temperatur på cirka 120 °C. Dette resulterte i kloridindusert spenningskorrosjon som svekket boltene slik at de til slutt røk.

Storulykkepotensial
Produksjonen var stengt i 67 dager som følge av lekkasjen. Ingen personer ble skadet i hendelsen.

Det er Ptils vurdering at hendelsen hadde potensiale for en storulykke, med risiko for tap av flere liv og betydelig materiell skade.

Avvik
Granskingen har identifisert flere alvorlige brudd på regelverket, blant annet knyttet til BPs styringssystem for aktiviteter på norsk sokkel.

Etter Ptils tidligere granskning av brannen på Valhall PCP i 2011 ble det gitt pålegg til BP, som blant annet omfattet å gjennomgå og vurdere selskapets systemer for styring av vedlikehold på aldrende innretninger, og sikre at vedlikeholdsprogrammene og -gjennomføring er tilpasset innretningenes og utstyrets alder og tilstand.

Ptils gransking av Ula-hendelsen viser at det fortsatt er mangler ved vedlikeholdssystemet.

På bakgrunn av dette varsler Ptil derfor følgende pålegg:
Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jf. styringsforskriften § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, § 21 om oppfølging og § 22 om avviksbehandling pålegges BP å:

  • Gjennomgå BPs styringssystem for norsk sokkel med henblikk på å vurdere om det er tilstrekkelig for å identifisere og håndtere risiko, herunder vurdere hvorfor systemet ikke har vært egnet til å avdekke og håndtere avvik som er påvist i granskningen av lekkasjen på Ula, jf. rapportens kapittel 8. Frist for gjennomgang settes til 1.9.2013.
     
  • Vurdere om planlagte og iverksatte tiltak etter brannen på Valhall i 2011 og øvrige forbedringsaktiviteter er relevante og samlet sett tilstrekkelige i lys av de avvik som ble identifisert etter lekkasjen på Ula. Frist for gjennomgang settes til 1.9.2013.

Identifiserte tiltak for de to punkter ovenfor skal være iverksatt innen 31.12.2013. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før Ptil gir et pålegg, oversender Ptil som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i Ptils saksbehandling hvor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.