Gå til hovedinnhold

Audit of emergency preparedness - Gjøa

During the period 20-22 April 2010, the PSA carried out an audit of emergency preparedness, including the helicopter deck, on the Gjøa facility at the shipyard at Stord. The audit did not identify any non-conformities in relation to the regulations, but we did identify two improvement items.


The audit activity is related to the PSA’s main priority, “Technical and operational barriers”. The purpose of this focus is to highlight the fact that safety-critical barriers must be maintained in a comprehensive and consistent manner, so as to reduce the risk of major accidents as much as possible.

Read more about PSA's main priorities in 2010.

The Gjøa facility was docked at Aker Stord during the audit. The audit was carried out to verify that the facility is being constructed in accordance with regulatory requirements for emergency preparedness, based on plans for applying for consent to use the facility. The audit was carried out as verification activities on board the facility.

The plan was to carry out the audit with assistance from the Civil Aviation Authority for the part of the audit that includes the helicopter deck. Due to the volcanic ash problems, we were not able to perform the audit as planned.

Result
We did not observe any regulatory non-conformities during the audit. Two improvement items were identified; one relating to the design of cabins as regards rescue of injured or unconscious personnel, and one as regards scheduling training and drills in the preparedness roles.
 

Our general impression was that user participation and experience from other facilities/projects had been utilised in the design of the Gjøa facility. This has led to the use of good and robust solutions in several areas.

Gjøa-innretningen befant seg under tilsynet ved kai ved Aker Stord. Tilsynet ble gjennomført for å verifisere at innretningen bygges i henhold til regelverkskrav for beredskap, på bakgrunn av at det vil bli søkt om samtykke til bruk av innretningen. Tilsynet ble gjennomført som verifikasjonsaktiviteter om bord på innretningen.

Tilsynet var planlagt gjennomført med bistand fra Luftfartstilsynet for den delen av tilsynet som omfattet helikopterdekket. På grunn av problemene med vulkanaske lot dette seg ikke gjennomføre som planlagt.

Resultat
Det generelle inntrykket var at det i utformingen av Gjøa-innretningen er benyttet brukermedvirkning og erfaringer fra andre innretninger/prosjekter. Dette har ført til at det er funnet gode og robuste løsninger på flere områder.

Det ble ikke observert noen avvik fra regelverkskrav under tilsynet. Det ble påvist to forbedringspunkter; ett med hensyn til utforming av lugarer med hensyn til redning av skadet eller bevisstløs person, og ett med hensyn til planlegging av trening og øvelse i beredskapsrollene.


 

Inger Anda, Director for communication and public affairs
Email: inger.anda@ptil.no | +47 970 54 064