Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg etter tilsyn med Yme

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 16.–18.12.2009 tilsyn med forberedelse til drift, ferdigstilling, preservering og forberedelser til vedlikehold av Yme ved verft i Abu Dhabi. Med bakgrunn i våre funn under tilsynet har vi gitt operatøren Talisman Energy Norge AS (TENAS) varsel om pålegg.


Tilsynet var spesielt rettet mot hvordan TENAS påser at Single Buoy Mooring (SBM) som entreprenør gjennomfører design og fabrikasjon i henhold til regelverkets krav innen disse områdene.

Tilsynet ble ført i form av verifikasjoner, stikkprøvekontroller på innretningen og lager, gjennomgang av selskapets styrende dokumenter og prosedyrer, samt samtaler med involvert personell.

Bakgrunn for tilsynet
Ptil skal legge premissene for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø, sikkerhet og beredskap, og gjennom dette også bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet.

Oppfølgingen skal være systemorientert og risikobasert og komme i tillegg til næringens egen oppfølging.

Tilsynet er basert på føringene gitt i Ptils hovedprioriteringer for 2009 om oppfølging av teknisk og operasjonell sikkerhet. Tilsynet tar også opp erfaringer fra tidligere tilsyn både med TENAS, SBM og industrien generelt.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å se til at TENAS har etablert tilstrekkelig gode styrings¬systemer for forberedelse til drift og oppfølging, ferdigstilling, preservering og vedlikeholdsforberedelser av Yme, slik at det er overensstemmelse med gjeldende regelverk og anerkjente normer.

Resultat av tilsynet
Det ble under tilsynet funnet flere avvik fra regelelverkets krav i tillegg til avvik fra selskapets egne styrende dokumenter og prosedyrer.

Dette gjelder særlig innen området preservering. Noen av disse punktene er spesielt alvorlig med bakgrunn i at noen av forholdene har blitt påpekt under tidligere myndighetstilsyn, uten at de er blitt rettet.
 
Når man tar de lokale stedspesifikke forholdene med sand og støv i betraktning, er det viktig at man utfører en god preservering.

I tillegg hadde det nylig falt store nedbørsmengder, uten at utstyret var beskyttet mot dette. Noe utstyr var av den grunn også fylt med vann.

I og rundt innretningen ble det utført sandblåsing, sliping, sveising, maling og monteringsarbeid, uten beskyttelse av annet utstyr.

Selskapenes (TENAS og SBM) ulike prosedyrer for preservering var av meget generell karakter og ble ikke i særlig grad benyttet.

Under tilsynet ble det også observert at modulen ikke fremsto som vedlikeholdsvennlig.

Manglende preservering vil kunne få store økonomiske konsekvenser ved at nytt utstyr som ikke er tatt i bruk, må byttes ut før dette er tatt i bruk.

I tillegg vil prosjektet kunne bli forsinket og planlagt produksjonsstart ikke bli gjennomført i henhold til fastsatte planer.

Ptil ser meget alvorlig på avvikene som er avdekket i dette tilsynet, spesielt tatt i betraktning av at samme avvik er påpekt tidligere, uten at nevneverdige tiltak er igangsatt. 

Det ble også denne gang funnet forbedringspunkter av mindre alvorlig karakter.

Med bakgrunn i våre funn under tilsynet har vi gitt TENAS følgende varsel om pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 58 om enkeltvedtak, jf. styringsforskriften § 3 om styring av helse, miljø og sikkerhet, aktivitetsforskriften § 22 om prosedyrer og kapittel IX om vedlikehold, pålegges Talisman Energy Norge AS å dokumentere at preservering av systemer og utstyr utføres i henhold til en felles og enhetlig prosedyre som ivaretar de stedsspesifikke forholdene, jf. rapportens kapittel 5.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 15.2.2010. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Vi har bedt TENAS om eventuelle kommentarer til varslet innen 4.2.2010.

Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, oversender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling i samsvar med gitte saksbehandlingsregler. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.

Journal 2009/1503