Gå til hovedinnhold

Rapport etter tilsyn med arbeidsmiljø, logistikk og beredskap på Rowan Stavanger

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte en aktivitet i uke 4 hvor forhold knyttet til arbeidsmiljø, logistikk og beredskap var tema for oppfølging om bord på innretningen Rowan Stavanger. Aktiviteten ble gjennomført mens innretningen lå ved Keppel FELS’ verft i Singapore.


Rowan Drilling Norge AS (Rowan) skal operere innretningen på norsk kontinentalsokkel.

Ptils aktivitet ble utført etter forespørsel fra Rowan som ledd i den nært forestående innsending av en søknad om samsvarsuttalelse (SUT). Innretningen skal i første omgang benyttes som ren boliginnretning på Yme feltet, men innretningen vil senere være aktuell for boreaktivitet på norsk sokkel.

Aktiviteten bestod av gjennomgang av prosjekt dokumenter og verifikasjoner av tekniske forhold om bord på innretningen. Denne rapporten inneholder observasjoner for fagområdene logistikk, arbeidsmiljø og beredskap.

Verifikasjon av styringssystem for drift og operasjon av innretningen og implementering av dette, var ikke en del av tilsynet.

Bakgrunn
Rowan vil i nær fremtid søke Ptil om SUT for Rowan Stavanger. Innretningen er en ny oppjekkbar N-klasse boreinnretning bygget av Keppel FELS i Singapore.

Innretningen var ved tidspunktet for tilsynet ferdigstilt og klar for overlevering til Rowan. Rowan Stavanger skal drives av Rowan, som har etablert et eget driftskontor i Norge.

Mål
Målsetting med tilsynsaktiviteten var å verifisere tekniske forhold på innretningen innen de aktuelle fagområdene.

Resultat

Logistikk
Det ble under tilsynet for logistikk, som omhandler materialhåndtering, løfteinnretninger, løfteutstyr og sikker bruk av denne type utstyr, avdekket avvik og forbedringspunkter i forhold til regelverket.

Forholdene er hovedsakelig knyttet utforming av laste- og lagerområder, og utforming av luker og sjakter i forhold til bruken av pidestallkranene.
 

I tillegg ble det identifisert mangelfull sertifisering av pidestallkranene, utført av klasseselskapet.

Arbeidsmiljøforhold
Det er vårt foreløpige inntrykk at innretningen vil tilby mannskap og gjester gode arbeidsmiljøforhold. På verifikasjonstidspunktet var det ikke mulig å få en fullstendig oversikt over arbeidsmiljøforholdene på innretningen.

Dette skyldes at det gjenstod enkelte verifikasjonsaktiviteter, knyttet til kjemisk helsefare, ventilasjon, sikkerhetsskilting, menneske-maskin forhold, verifisering av nødbelysning og måling av støyforhold i enkelte områder. Støymålinger viser at støy i enkelte områder overstiger regelverkets områdegrenser. Det arbeides med å se på mulige støydempingstiltak.

Det ble avdekket behov for å etablere et mer oversiktlig system for å dokumentere innretningens samsvar med tekniske arbeidsmiljøkrav før innsendelse av søknad om SUT.

Det ble videre avdekket enkelte andre uheldige arbeidsmiljøforhold, det vises til rapportens kap 5.2. Arbeidsmiljøforhold direkte relatert til dekkskranene og til utforming og plassering av luker på innretningen er omtalt i rapportens kap 5.1 om logistikk.

Beredskap
I tillegg til beredskap dekket denne aktiviteten også deler av helikopterdekket og tilhørende utstyr. Det ble observert avvik og forbedringspunkt innenfor beredskap, som er dekket i avsnitt 5.3.

Denne oppfølgingsaktiviteten var ikke fyllestgjørende innenfor fagområdene beredskap og helikopterdekk, der resterende vil bli fulgt opp etter ankomst til Norge.

Eksempler på områder som ikke ble dekket er sertifikater på utstyr, systemer for trening og øvelser, vedlikehold på beredskapsutstyr og utstyr relatert til helikopterdekkoperasjoner, detaljer knyttet til utstyr på brannstasjoner og størrelser på merking osv. på helikopterdekket.