Gå til hovedinnhold

Rapport etter tilsyn med COSLPioneer

Ptil førte i perioden 22.3 – 24.3.2011 tilsyn med boreinnretningen COSLPioneer. Tilsynet var rettet mot elektro- og sikkerhetssystemer, vedlikeholdsstyring, materialhåndtering, boring og brønnteknologi samt systemer i tilknytning til bruk av helikopterdekket på innretningen.


Tilsynet inngår som en del av Ptils behandling av søknaden fra COSL Drilling Europe A/S (CDE) om samsvarsuttalelse (SUT) for COSLPioneer.

Mål
Målet med tilsynsaktiviteten var å verifisere at kvaliteten på gjennomførte samsvarsmålinger av tekniske og styringsmessige forhold var tilfredsstillende. Videre var målsettingen å verifisere og følge opp at innretningen var konstruert og bygget i samsvar med gjeldende krav i petroleumsregelverket.

Resultat

Elektro- og sikkerhetssystemer
For elektro- og sikkerhetssystemer er det benyttet robuste løsninger og anerkjente leverandører for de fleste systemene. Det registreres at nødvendig dokumentasjon som angir strategier og ytelsesstandarder for bruken av de forskjellige systemene ikke er på plass.

Noe av denne informasjonen finnes imidlertid i designdokumenter og diverse analyser som er gjennomført for konstruksjonsfasen. Det var imidlertid ikke fastsatt strategier og prinsipper for barrierer på et nivå som kan følges opp når innretningen er i drift.

Ptil fikk et godt inntrykk av planene for, og gjennomføring av opplæring og kompetansebyggende tiltak innen elektrodisiplinen. 

Vedlikeholdsstyring
Tilsynsaktiviteten ble utført ved gjennomgang av selskapets styrende dokumenter som vedlikeholdsmanual med underliggende prosedyrer, i tillegg til samtaler med involvert personell. Det ble gjennomført verifikasjoner av sikkerhetskritisk utstyr og deler av vedlikeholdsstyringssystemet. Det ble foretatt stikkprøvekontroller på innretningen og på reservedelslager.

Forhold knyttet til opplæring/kjennskap til vedlikeholdsstyringssystemet STAR samt historikk til igangsatt utstyr ble også verifisert, uten at vi hadde nevneverdige kommentarer til dette. Ptil var kjent med at selskapet selv hadde identifisert 3 avvik fra regelverket knyttet til vedlikeholdsstyring med lukkedato 1.6.2011. Aktiviteten avdekket ikke nye avvik innen dette området.

Generelt var inntrykket innen vedlikeholdsstyring godt, men med forbedringspunkter innen merking av utstyr, merkestruktur, innlegging av data i STAR og intern statusrapportering på utført vedlikehold og etterslep/ikke utført vedlikehold. 

Boresystemet
Det tekniske anlegget består med ett unntak av kjent og gjennomprøvd utstyr og teknologi, og systemet for rørhåndtering fremstår som vel tilrettelagt og oversiktlig. Boremannskapet er rekruttert fra eksterne organisasjoner, og er hovedsakelig plassert i stillinger som de allerede har hatt, dvs. begrenset bruk av direkte opprykk i rekrutteringsøyemed. Det ble spesielt fokusert på borerens arbeidssituasjon fordi denne er kritisk med hensyn på risikostyring og arbeidsledelse i boreoperasjonen.

Materialhåndtering
Det ble under tilsynet for logistikk, som omhandler materialhåndtering, løfteinnretninger, løfteutstyr og sikker bruk av løfteutstyr, avdekket avvik og forbedringspunkter i forhold til regelverket. Forholdene var hovedsakelig knyttet til enkelte mangler i styringssystemet, opplæring som ennå ikke var gjennomført på tidspunktet for tilsynet og tekniske forhold som med enkle løsninger kan korrigeres.

Det skal bemerkes at CDE har utarbeidet omfattende opplæringsmateriell og sjekklister for innretningsspesifikt utstyr som er installert ombord på COSLPioneer. Dette for å sikre opplæring som gir gode kvalifikasjoner for brukerne av utstyret. 

Helikopterdekk
Luftfartstilsynets verifikasjoner ble gjennomført basert på krav i Sjøfartsdirektoratets forskrift om helikopterdekk på flyttbare innretninger.