Gå til hovedinnhold

Tilsyn med beredskap og helikopterdekk – Yme MOPUStor

Ptil førte i perioden 31.5.-1.6.2010 tilsyn med Yme Mobile Offshore Production Unit (MOPUStor) på verft i Abu Dhabi. Tilsynet var rettet mot de tekniske løsningene for helikopterdekk og beredskap på innretningen. Det ble identifisert ti avvik og to forbedringspunkt.


Tilsynet ble gjennomført sammen med Luftfartstilsynet (LT).

Bakgrunn
Tilsynet var knyttet til Talisman Energy Norge AS (TENAS) sin kommende søknad om samtykke for bruk av Yme. Innretningen var ved tilsynet under ferdigstillelse ved verftet i Abu Dhabi. Det planlegges å starte aktivitet på norsk kontinentalsokkel i 2010 med denne innretningen.

Mål
Målsettingen med oppgaven var å gjøre seg kjent med hvordan skissert filosofi for design av innretningen implementeres på verftet, hvordan funn fra tilsyn i juni 2010 følges opp og å verifisere at TENAS sikrer at Yme-innretningen bygges i henhold til regelverkets krav innenfor området beredskap.

Resultat
Det er avdekket alvorlige avvik under tilsynet relatert til styring og evakueringsveier. Avvikene relatert til evakueringsveier ble identifisert ved tilsyn på Yme i juni 2009. De samme avvikene er funnet ved tilsyn nå i 2010.

Det er identifisert 10 avvik og 2 forbedringspunkt. Avvikene er relatert til styring av helse, miljø og sikkerhet, evakueringsveier, merking og skilting, plassering av brannmannsutstyr og forhold ved helikopterdekket. Det er identifisert to forbedringspunkt ved helikopterdekket.

Avvik

Styring
Den ansvarlige har ikke sikret styring av helse, miljø og sikkerhet for utforming og merking av evakueringsveiene.

Begrunnelse:
Avvikene som gjelder evakueringsveier og merking av evakueringsveier er funnet ved tilsyn for et år siden og er adressert i rapport av 3.juli 2009. Disse forholdene er ikke utbedret i året som er gått.

Evakueringsveier
Krav til fri passasje for transport av skadet person på båre og personer med påspent bærbar åndedrettsapparat møtes ikke flere steder på innretningen. Evakueringsveier er ikke fri for utstikk.

Begrunnelse:
Det er observert at det flere steder på innretningen stikker rør, ventiler, oppsamlingskar, sparkelister og instrumentering inn i evakueringsveiene.

Det er innsnevringer flere steder som gjør det vanskelig eller umulig å transportere en skadet person på båre eller å komme forbi med påspent røykdykkerutstyr.

Det er foreløpig ikke gjennomført noe merking av utstikk i evakueringsveier. Vi er klar over at innretningen ikke fremstår som klar for drift ved dette tilsynet.

Disse avvikene ble påpekt ved tilsyn i juni 2009 og er beskrevet i tilsynsrapport av juli 2009.

Merking av evakueringsveier
Merking av evakueringsveier er ikke godt synlig og heller ikke lett forståelig.

Begrunnelse:
Ptil kan ikke se at det foreligger forståelse for hvordan en rømningsvei skal merkes, og heller ikke kjennskap til norsk regelverk for rømningsveier.

Det er registrert evakueringsveier som er blindveier slik de er merket på innretningen, og det vil være vanskelig å finne frem med utgangspunkt i eksisterende merking.

Merking av evakueringsveier er ikke godt synlig og heller ikke lett forståelig i prosess- og områder ute på innretningen. Merkingen med skilt var ikke ferdigstilt på hele innretningen under tilsynet, men der det er merket i de nevnte områdende er det ikke gjort slik at det godt synlig og heller ikke på en lett forståelig måte.

Det er ingen ensartet bredde for de gule evakueringsveier. Bredden varier mye for evakueringsveier og ser ut til å være styrt av tilgjengelig plass heller enn en tydelig og planlagt filosofi.

Det er merket mange atkomstveier med hvite striper. Flere plasser er det ikke lett forståelig eller manglende overgang fra merket atkomstvei til evakueringsvei.

Evakueringsveier
Det er ikke definert evakueringsveier fra alle områder.

Begrunnelse:
Ved stikkprøver er det funnet at det er langt til evakueringsveier fra noen områder. Det er merket evakueringsveier med gult og atkomstveier med hvitestriper. Det er ikke en tydelig sammenheng mellom disse. Fortolkningsbrev av 26.06.03 til innretningsforskriften § 12 om materialhåndtering og transportveier, atkomst og evakueringsveier gir nærmere opplysninger om krav til evakueringsveier, utforming av disse og forholdet til bruk av maritimt regelverk.

Oppbevaring og plassering av brannmannsutstyret
Brannmannsutstyret er ikke oppbevart på minst fire steder.

Begrunnelse:
Brannmannsutstyret er planlagt oppbevart i en brannstasjon i boligkvarteret og en brannstasjon ved helidekket. Det ble opplyst under tilsynet at det er søkt om unntak hos flaggstaten som har innvilget dette. Unntakssøknad må sendes Ptil for saksbehandling.

Turbulensforhold
Turbulensforhold for helikopterdekket kunne ikke dokumenteres.

Begrunnelse:
Turbulensforhold er ikke dokumentert ved prøve i vindtunell eller simuleringsmodell.

Hinder i hinderfri ut- og innflygingssektor
Det er hindringer i 210- og 180-graders hinderfrisektorer.

Begrunnelse:
Dekk i kommunikasjonsmast og antenne var inne i 210-grader sektor.

Adkomst plattform i 180-grader sektor hadde påmontert en plattform for montering av radar som stakk ut over tre meter fra kanten av dekket. (Det er sagt at dette skal flyttes inn under helidekket)

Maling
Det er ikke dokumentert at maling som er brukt på helikopterdekket er av brannhemmende type.

Begrunnelse:
Dokumentasjon kunne ikke fremlegges under tilsynet.

Renne
Renne rundt helikopterdekket er ikke tett.

Begrunnelse:
Det er montert plater over renne og ut i oppbevaringsrampe for mobilt slokkeutstyr rundt helikopterdekket. Dette kan føre til at skum og eventuelt brennende drivstoff ikke vil samles opp i renne, men føres over kanten fra helikopterdekket.

Merking av hindringer
Hindringer i 150 graders hinderfrisektor er ikke merket

Begrunnelse:
Ingen hindringer i 150 graders hinderfrisektor er merket med kontrastfarge (gul/svart striper).

Merking med røde lys
Det var ikke påmontert foreskrevne lys i kranbom.

Begrunnelse:
Det var ikke påmontert foreskrevne lys i kranbom. Av enlinjeskjema framkommer det at det ikke er planlagt foreskrevne lys i kranbommer. Dette ser også ut til å være tilfelle i "Flarestack".

Forbedringspunkter

Merking av helikopterdekk
Merkingen er ikke godt synlig fra alle innflygingsvinkler.

Begrunnelse:
Merkingen er ikke utført i kontrast farge og helikopterdekket er dekket av et tynt sandlag.

Skumslokkingsanlegg for helikopterdekket
Det er ikke verifisert at skumslokkeanlegget fungerer og leverer nødvendig mengde skum til helikopterdekket

Begrunnelse:
Det kunne ikke fremlegges dokumentasjon fra en verifikasjonstest av skumslokkeanlegget.