Gå til hovedinnhold

Tilsyn med beredskap på Visund

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte i tidsrommet 9. - 10.12.2009 tilsyn med beredskap på innretningen Visund som opereres av Statoil Petroleum. Vi identifiserte tre avvik fra regelverkskrav og ett forhold med potensial for forbedringer.


Under tilsynet la vi vekt på styring og ledelse av beredskapen, beredskapsorganisering, vedlikehold av beredskapsutstyr inkludert skilting og merking av rømningsveier, og kompetanse relatert til utøvelse av beredskapsfunksjoner.

Tilsynet ble ført ved dokumentgjennomgang, intervjuer, samtaler, verifikasjoner og observasjon av ”skrivebordsøvelse” gjennomført av beredskapsledelsen på Visund (foto).

Visund

Bakgrunn for tilsynet
Tilsynet ble varslet 29.10.09 som en planlagt aktivitet i henhold til Ptils tilsynsplan for 2009. Tilsynet baseres på petroleumsregelverket, herunder innretningsforskriften kap III-IV om beredskap og aktivitetsforkriften, kap VI-II om kompetanse og kap XI om beredskap.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere at Statoil ivaretar beredskapsmessige forhold på Visund i henhold til krav i regelverket og egne styrende dokumenter.

Dette omfatter styring og ledelse av beredskapen, beredskapsorganisering, vedlikehold av beredskapsutstyr inkludert skilting og merking av rømningsveier og kompetanse relatert til utøvelse av beredskapsfunksjoner.

Resultat av tilsynet
Vi avdekket ingen forhold som vil føre til varsel om pålegg, men det ble identifisert tre avvik  fra regelverkskrav og ett forhold med potensial for forbedringer.

Hovedinntrykket fra tilsynsaktiviteten er at beredskapen blir godt ivaretatt på Visund, men at det er behov for forbedringer av noen tekniske og operative forhold i tilknytning til ivaretakelsen av beredskapen.

Følgende forhold kommenteres nærmere i kapittel 5 i tilsynsrapporten (lenke i høyremargen):

  • Mangler ved sikkerhetsskilting og merking i uteområdet
  • Mangler ved merking og innhold av skap for beredskapsutstyr
  • Radio i mann over bord båt
  • Mangelfull systematikk for oppfølging og læring etter øvelser

Ukjente ord og inntrykk? Se vår ordliste. 

Journal 2008/1290