Gå til hovedinnhold

Tilsyn med helikopterdekk på Mærsk Giant

Ptil førte i tidsrommet 7.-9.2.2011 tilsyn med helikopterdekket på Mærsk Giant, med faglig bistand fra Luftfartstilsynet.


Tilsynet fokuserte hovedsakelig på utforming av og utstyr tilknyttet helikopterdekket, og ble gjennomført mens innretningen var i oppdrag for operatørselskapet DONG på Trym-feltet. Luftfartstilsynet bidro i tilsynet som faglig bistandsetat til Ptil.

Bakgrunn
Bakgrunnen for tilsynsaktiviteten var at Mærsk Drilling Norge AS (Mærsk) etter forespørsel ikke hadde kunnet legge fram dokumentasjon for den faktiske utformingen av helikopterdekket i samsvar med krav i Sjøfartsdirektoratets forskrift for helikopterdekk.

Mærsk har, i samsvar med rammeforskriften §3, lagt maritimt regelverk til grunn i stedet for tekniske krav som er gitt i og i medhold av petroleumsloven. Tilsynet er derfor gjennomført med utgangspunkt i Sjøfartsdirektoratets regler for flyttbare innretninger.

Resultat
Tilsynet avdekket to forhold som ble vurdert til å kreve strakstiltak, knyttet til skumkapasitet på brannpumpene og tilgjengelig brannmannsutstyr. Disse forholdene ble umiddelbart utbedret av selskapet.

Selskapet er videre bedt om innen 1.4.2011 å redegjøre for hvordan øvrige avvik og forbedringspunkter som ble påvist, vil bli håndtert.