Gå til hovedinnhold

Brønnkontrollhendelser og entreprenørenes rolle

Petroleumstilsynet innkalte redere, boreentreprenører og boreserviceentreprenører til et felles møte onsdag i forrige uke. Tema var entreprenørenes ansvar og rolle knyttet til risiko for brønnkontrollhendelser på norsk sokkel.


Målet med møtet var å diskutere roller og ansvarsområder der også entreprenørene kan bidra til å redusere risikoen for storulykker, med særlig tanke på brønnkontrollhendelser.

Til sammen deltok over 100 representanter fra ulike selskaper i møtet.

Brønnkontrollstudie
Brønnkontrollhendelser er en sentral bidragsyter til storulykkesrisiko i norsk petroleumsvirksomhet. Montara-ulykken utenfor Australia i 2009, Deepwater Horizon-ulykken i Mexicogulfen i 2010 og Elgin-utblåsningen på britisk sokkel i 2012 har i tillegg gitt petroleumsindustrien en påminnelse om risikopotensialet knyttet til brønnkontrollhendelser.

Ptil har derfor fått gjennomført en studie av sentrale menneskelige, tekniske og organisatoriske årsaksforhold og tiltak knyttet til brønnkontrollhendelser på norsk sokkel, i regi av den årlige rapporten Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP 2011).

Hensikten med møtet var å gjennomgå funn fra studien og å diskutere utfordringer som i særlig grad er relevante for boreentreprenørene og brønnserviceselskapene, i grensesnittet mot operatørselskapene. Det var derfor viktig å samle sentrale fagpersoner, beslutningstakere og vernetjenesten for å utveksle erfaringer og etablere felles initiativ for å redusere antallet brønnkontrollhendelser på norsk sokkel.

Fire sentrale utfordringer
Brønnkontrollstudien oppsummerer fire sentrale utfordringer som bransjen står overfor når det gjelder å redusere antall brønnkontrollhendelser:

  • Sterkere satsing på tekniske tiltak for tidligere deteksjon av brønnkontrollhendelser
  • Økt satsing på planlegging, barrierestyring og mer tilpassede risikoanalyser
  • Mer fokus på storulykkesrisiko – mer gransking av hendelser
  • Behov for å skape rammebetingelser for god samhandling i operatør-leverandør-hierarkiet

En av utfordringene som ble diskutert var viktigheten av granskinger av brønnkontrollhendelser. Her ble det trukket fram at det er viktig at boreentreprenørene og brønnserviceselskapene blir involvert både i gransking og i utforming av forbedringstiltak.

Felles arena for erfaringsutveksling
Tilbakemeldinger fra entreprenørene viser også at det er behov for en felles arena hvor bore- og brønnserviceentreprenørene kan utveksle erfaringer.

Representanter fra Norges Rederiforbund tok imot utfordringen fra direktør i Ptil, Magne Ognedal, om å ta en aktiv rolle i å etablere en slik felles arena.

Ptil vil i løpet av 2013 følge opp at selskapene i større grad tar ansvar for å redusere antallet brønnkontrollhendelser på norsk sokkel, og vil vurdere å innkalle til et tilsvarende møte oppfølgingsmøte mot slutten av neste år.