Gå til hovedinnhold

Deepwater Horizon/Macondo - oppfølging i Ptil

Her finner du artikler og sentrale dokumenter relatert til Petroleumstilsynets oppfølging av Deepwater Horizon/Macondo-katastrofen i Mexicogulfen 20. april 2010:


19.2.2014

Ptils avsluttende rapport etter Deepwater Horizon-ulykken
Fire år etter katastrofen på Deepwater Horizon (DwH) i Mexicogolfen, er Ptils konklusjon at det i Norge er gjort synlige forbedringer innenfor de viktigste lærepunktene etter ulykken.  

Last ned: 
Ptils avsluttende rapport etter Deepwater Horizon-ulykken

Oppsummeringen i sluttrapporten er sortert under tre hovedtemaer og ett område der det spesielt pekes på utfordringer; videreutvikling innen utblåsningssikring (BOP).

Les oppsummering av Ptils DwH-sluttrapport

------------------------

16.5.2012

Følgende notater er nylig sendt ut til næringen i anledning oppfølging av Macondo/Deepwater Horizon;

------------------------

20.2.2012

Dype spor etter Deepwater
Mye arbeid er lagt ned for å dra lærdom av Deepwater Horizon-ulykken. Ptil har foreløpig blinket ut tre viktige områder som må følges opp for å bidra til reduksjon av storulykkesrisiko på norsk sokkel.

------------------------

5.10.2011

Strategisk brønnkontroll
Petroleumstilsynet (Ptil) har besluttet å følge opp utblåsningsventilenes (BOPens) integritet og operasjonelle problemstillinger via etatens deltakelse i IRF. Representanter for borekontraktørene og olje- og gassprodusentene ga status fra næringens arbeid på området under IRF-konferansen i Stavanger.
 

-------------------------

5.10.2011

Kultur for å styre risiko
Sikkerhetskultur sto på agendaen under dag to av IRF-konferansen i Stavanger, der Petroleumstilsynet (Ptil) var vertskap. Dette har vært et sentralt tema for Ptil de siste 10 åra. I Norge er sikkerhetskultur også et regelverkskrav som følges opp gjennom tilsyn og spørreundersøkelser i petroleumsvirksomheten.
 

-------------------------

04.10.2011

Hele oljeindustrien må lære av ulykkene
Ved åpningen av konferansen i regi av International Regulators’ Forum (IRF) sa Petroleumstilsynets direktør Magne Ognedal at lærdommen fra Deepwater Horizon-tragedien så langt viser at verken industrien eller myndighetene kan si seg fornøyd med tilstanden på norsk sokkel.

-------------------------

29.9.2011

IRF-konferansen  - en milepæl for internasjonalt sikkerhetsarbeid
Petroleumstilsynet (Ptil) står som arrangør av en stor, internasjonal sikkerhetskonferanse i Stavanger 4. og 5. oktober. Arrangementet gjennomføres på vegne av International Regulators’ Forum (IRF). På konferansen drøftes de globale tiltakene som er og vil bli gjennomført etter katastrofen på Deepwater Horizon i USA våren 2010 og Montara-ulykken utenfor Australia i 2009.

-------------------------

28.9.2011

Deepwater må vise vei
Katastrofen på Deepwater Horizon må føre til forbedringer også i norsk petroleumsvirksomhet. Dette er blant hovedbudskapene i Petroleumstilsynets (Ptils) foreløpige oppsummering etter ulykken i Mexicogolfen.
 

-------------------------

16.6.2011

Deepwater Horizon-ulykken: Vurderinger og anbefalinger for norsk petroleumsvirksomhet
Petroleumstilsynets (Ptils) foreløpige anbefalinger om tiltak etter Deepwater Horizon-ulykken ble presentert på Sikkerhetsforums årskonferanse 9. juni. Ptils statusrapport ble publisert 16. juni og oppsummerer status med vurderinger og anbefalinger om tiltak.

-------------------------

Fokusområder for Ptil etter Salazars rapport
Petroleumstilsynet (Ptil) har nå satt rammene for hvilke punkter fra den såkalte Salazar-rapporten som skal gjennomgås med tanke på mulige konsekvenser i Norge etter katastrofen på Deepwater Horizon.

-------------------------

15.06.2010:

Petroleumstilsynet (Ptil) ber industrien vurdere beredskapen
Ptil har kontaktet Oljeindustriens Landsforening (OLF) og understreket behovet for at næringen vurderer godheten av beredskapsprinsippene som ligger til grunn for å stanse en eventuell undervannsutblåsing i Norge. Tilsynet har også bedt OLF utrede nåværende strategier for å begrense skadevirkningene fra en utblåsing skjer til den er stoppet - og identifisere eventuelle forbedringsbehov.

------------------------

02.06.2010:

PROSJEKTGRUPPE I PETROLEUMSTILSYNET

I forbindelse med den pågående situasjonen i Mexicogolfen (Mg) etter katastrofen på riggen Deepwater Horizon 20. april, arbeider Petroleumstilsynet (Ptil) med å ta stilling til en rekke ulike scenarier knyttet til ulykken. Målet er å vurdere alle faser av hendelsen opp mot norske forhold og norsk regelverk, slik at eventuelle behov for endringer kan initieres så tidlig som mulig.

Ptils interne prosjektgruppe ble etablert allerede 7. mai. Gruppens oppgave er å definere hvilke forhold knyttet til ulykken som må sammenlignes med norsk petroleumsvirksomhet, gjøre nødvendige vurderinger av disse og definere relevante aksjonspunkter.

Flere berørte fagmiljøer i tilsynet er involvert i oppgaven.

Årsaken til katastrofen på Deepwater Horizon er ennå ikke kjent. Prosjektgruppens arbeid tar derfor foreløpig utgangspunkt i Ptils interne teorier om saken, basert på informasjon som innhentes via de informasjonskanalene vi har tilgang til i den svært prekære situasjonen i USA.

Det er en høyt prioritert oppgave i Ptil å få kvalifisert kunnskap om katastrofen i USA. Underveis i prosjektet holdes vårt overordnete departement, Arbeidsdepartementet (AD), løpende orientert.
 

-----------------------

04.05.2010:

DEEPWATER HORIZON OG RELEVANS TIL NORSKE FORHOLD

Tragedien på Deepwater Horizon i Mexicogolfen vekker stor internasjonal oppmerksomhet, og situasjonen genererer mange spørsmål også til Petroleumstilsynet (Ptil).

20. april 2010 oppsto det brann og eksplosjon om bord i riggen Deepwater Horizon (DH), som opererte på vegne av BP og eies av Transocean. Hendelsen medførte umiddelbart en katastrofe. 126 mennesker var om bord da ulykken inntraff; 11 av disse omkom og flere ble rapportert å ha alvorlige skader.

Samtidig viste det seg raskt at brønnen var ute av kontroll. Enorme mengder olje pumpes fortsatt ut i sjøen og driver mot land.

Ptil mottar en strøm av henvendelser relatert til katastrofen i Mexicogolfen (Mg), særlig fra mediene.

Spørsmålene til norske myndigheter dreier seg nå i hovedsak om hvorvidt noe tilsvarende kunne skjedd på norsk sokkel. Det ønskes også sammenligning av norsk og amerikansk regelverk og sikkerhetsnivå, informasjon om barrierer og erfaringer med brønnkontrollutstyr (for eksempel BOP/blowout preventer).

Presiseringer
Her følger derfor noen generelle, men viktige betraktninger i forbindelse med eksplosjonen på riggen i USA:

Ptils rolle - ytre miljø
Ptils rolle for å beskytte natur og miljø mot skader, er først og fremst rettet mot den preventive siden - ved å bidra til å hindre at miljøskadelige ulykker skjer.

I tillegg har Ptil en rolle i forbindelse med såkalt ”bekjempelse ved kilden”, altså operatørs beredskap for å stoppe en lekkasje.

Ved spørsmål knyttet til oljevernberedskap vises det til Klif (Klima- og forurensingsdirektoratet), mens Kystverket er ansvarlig for den operative oljevernberedskapen i Norge og har kunnskap om oppsamlingsutstyr. Også Nofo (Norsk oljevernforening for operatørselskap) vil kunne svare på spørsmål av denne karakter.


Stor informasjonspågang
Over tid er Ptils organisasjon dessverre ikke i stand til å håndtere den store mengden spørsmål knyttet til hendelsen i USA.

Verken informasjonsmiljøet eller andre berørte fagmiljøer i tilsynet har stor nok kapasitet til å fange opp, vurdere og besvare alle forhold det ønskes synspunkter på om denne tragedien.

Dersom en storulykke hadde skjedd i Norge, ville Ptil etablert sin beredskapsorganisasjon, blant annet for å løpende kunne informere sentrale myndigheter og offentligheten om situasjonen.