Gå til hovedinnhold

Grenser for boring

Når det ikke lenger er mulig å bore trygge og effektive brønner med konvensjonell teknologi, må det alternative metoder til. Ptil er i gang med å studere dem nærmere.


Alternative boremetoder som underbalansert boring eller trykkbalansert boring kan gjøre det mulig å bore flere brønner på forsvarlig måte i sterkt trykkavlastede reservoarer - der det ikke er mulig å bore brønner konvensjonelt.

Underbalansert og trykkbalansert boring gir bedre mulighet til å styre eller balansere trykket i brønnen, mellom oppsprekkingstrykket for formasjonen og poretrykket i reservoaret, slik at boring og komplettering kan gjennomføres.

Ptil har sett på erfaringer, planer og tiltak for ivaretakelse av sikkerheten ved bruk av alternative boremetoder i reservoar som er i ferd med å bli trykkavlastet.

De siste årene har Ptil blant annet gjennomført uavhengige studier av brønnbarrierefilosofier ved boring og komplettering med alternative boremetoder, spesielt med tanke på bruk av felles barriereelementer. Målet har vært å finne ut om alternative boremetoder er robuste og likeverdige løsninger i forhold til konvensjonell boring med minst to uavhengige barrierer.