Gå til hovedinnhold

Petroleumstilsynet krever en status for alle kaksinjeksjonsbrønner

Petroleumstilsynet (Ptil) krever at alle operatører på norsk sokkel som har kaksinjeksjonsbrønner gir en sikkerhetsmessig status for disse. Bakgrunnen er konklusjoner Statoil har trukket etter å ha ferdigstilt granskingen etter lekkasje fra kaksinjeksjonsbrønn på Veslefrikk.


Kaksinjeksjonsbrønn: Kaks og annet driftsutslipp som injiseres i en formasjon under havbunnen.
 

På et møte i Ptil torsdag 11. februar fikk tilsynet sammen med Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) og Oljedirektoratet presentert hovedkonklusjonene fra Statoils gransking etter at det ble oppdaget at kaks og kjemikalier, som var injisert fra Veslefrikk, lakk til havbunnen.

Statoil presenterte også hvilke tiltak selskapet har iverksatt både på Veslefrikk og for oppfølging av øvrige kaksinjeksjonsbrønner som selskapet opererer.

Om Veslefrikk-hendelsen
Statoil har ikke konkludert med hvordan injisert kaks og kjemikaler kom til overflaten, men teorien er at dette skjedde enten gjennom oppsprekking i lagene over Utsiraformasjonen eller at strømningen gikk forbi Utsiraformasjonen som følge av dårlig sementering av injeksjonsbrønnen.

Det har trolig lekket fra brønnen i årevis – muligens helt fra injeksjonsbrønnen ble tatt i bruk i 1997 og til kaksinjeksjonen stanset da det ble funnet større groper ved det ene beinet på Veslefrikk-innretningen i november 2009.

Veslefrikk-granskingen konkluderer med manglende risikoforståelse ved at det har manglet rutiner for oppfølging både av injeksjonstrykk og rate i brønnene, for kriterier for stans i injeksjon (ved unormale trykk og rater) samt ansvar for oppfølging av brønnene og kompetanse/opplæring av folk.

Myndighetene (Ptil, Klif og OD) vil gjennomgå granskingsrapporten og beslutte videre oppfølging mot Statoil på bakgrunn av det som er presentert.

Vi har derfor ingen ytterligere kommentarer eller vurderinger knyttet til den konkrete Veslefrikk-hendelsen nå.

Vil ha oversikt
De siste årene har det vært oppdaget flere lekkasjer fra kaksinjektorer, blant annet på Tordisfeltet i mai 2008.

Det er mange likhetstrekk mellom hendelsene på Tordis, Veslefrikk og andre lekkasjehendelser fra kaksinjektorer.

De fleste av disse brønner som i dag brukes til kaksinjeksjon er boret i perioden fra tidlig 90-tallet til 2008, og er designet på samme måte som Tordis og Veslefrikk. De kan derfor ha de samme svakhetene.

Myndighetene ser det derfor som nødvendig å ta umiddelbare grep for å få total oversikt over tilstanden på kaksinjeksjonsbrønnene på norsk sokkel.

Vi vil derfor innhente informasjon om tilstand (teknisk og operasjonell) for kaksinjeksjonsbrønner fra alle operatører som har dette, og hvilke korrigerende tiltak operatørene har og vil iverksette hvis svakheter/usikkerhet avdekkes.

I tillegg vil vi følge opp at det pågående brønnintegritetsprosjekt i OLFs regi tar med seg alle brønner – inkludert kaksinjektorene - i sin gjennomgang.

Vi samarbeider også med involverte myndigheter – Klif og OD – for å samordne andre tiltak der det er nødvendig.