Gå til hovedinnhold

Ptil planlegger tilsyn med Statoils boring i depleterte soner

Ptil vil gjennom en egen tilsynsaktivitet vurdere valg av metoder, bruk av erfaringer, etablering av planer og ivaretaking av sikkerhet ved boring i depleterte felt. Tilsynsaktiviteten er relevant i forhold til oppfølging av brønnkontrollhendelsen på Gullfaks C.


Etter hvert som feltene på norsk sokkel blir eldre, reduseres også trykket i reservoarene (poretrykket) og produksjonen går ned. Denne trykkreduksjonen – depleteringen - gir ulike utfordringer.

Ofte vil det være påkrevd å ta i bruk alternative boremetoder, for eksempel trykkbalansert boring.

Trykkbalansert boring (MPD) har i mange tilfeller vist seg å være en effektiv og god metode, blant annet fordi den gjør det mulig å redusere trykket som formasjonen utsettes for og at en raskere kan endre mottrykket i brønnen.

Gullfaks
Brønnkontrollhendelsen på Gullfaks C-innretningen 19. mai i år skjedde i en brønn som er boret trykkbalansert. Det er foreløpig uklart hva som forårsaket hendelsen.

Ptil har hatt daglig kontakt med Statoil, og vurderer deres arbeid med å reetablere barrierer og sikre brønn 34/10C-0-6A på Gullfaks C. Denne tette oppfølgingen vil fortsette så lenge Ptil finner det nødvendig.

Statoil besluttet i juni å iverksette en intern gransking av hendelsen. Vurdering av Statoils gransking og resultatene fra den vil inngå i Ptils oppfølging.

Statoil har også bekreftet at de ikke vil bore nye brønner i spesielle trykksoner før det har blitt foretatt en helhetlig gjennomgang og vurdering av relevante brønnhendelser.

Tilsyn
Ptil prioriterer oppfølgingen av hendelsen i brønn 34/10-C-06A på Gullfaks C med hensyn til å klarlegge årsaksforholdene rundt hendelsen. I forbindelse med dette vil det nå bli satt i gang en egen tilsynsaktivitet med mål om å vurdere operatørens valg av metoder, bruk av erfaringer og etablering av planer, herunder valg og oppfølging av tiltak for å ivareta sikkerheten ved boring i depleterte felt.

Planleggingen av denne tilsynsaktiviteten startet allerede i 2009, men hendelsen på Gullfaks C har resultert i at målsetting og omfang er blitt noe endret.

Arbeidet skal bidra med underlag for Ptils vurderinger av direkte og bakenforliggende årsaker til hendelsen og operatørens håndtering av hendelsen. Det skal også danne som underlag for vurderinger av eventuelle tiltak som iverksettes i ettertid.

Risikovurdering
Et sentralt tema i tilsynsaktiviteten vil være den overordnete vurderingen operatøren gjør av risiko knyttet til boreoperasjoner i slike områder, og hvordan det kompenseres for dette gjennom risikoreduserende tiltak.

Det vil også være et mål å vurdere Statoils beslutningsunderlag og arbeid med planlegging for trykkbalansert boring, både generelt og i Gullfaks-sammenheng spesielt.

Tilsynsaktiviteten rettet mot boring i depleterte soner vil igangsettes etter sommeren.