Gå til hovedinnhold

Referat fra Sikkerhetsforums møte nr 4/2011

Status for myndighetenes oppfølging av Macondoulykken, næringens arbeid for å etablere et system som sikrer kvalitet på sikkerhets- og beredskapsopplæringen og næringens innsats for å redusere antall hydrokarbonlekkasjer og brønnhendelser var hovedsakene på Sikkerhetsforums møte i Halden den 21.9.2011


I tillegg ble OLFs anbefalte retningslinje for sikringskontroll på heliporten utfordret i lys av manglende arbeidstakermedvirkning. I denne saken kom det til en omforent erkjennelse mellom partene ved at OLF erkjente at arbeidstakerne burde vært involvert og vil bli trukket inn ved en videre utvikling av retningslinjen.

Erfaring fra kjernekraftindustrien
Sikkerhetsforums medlemmer er alle opptatt av erfaringsoverføring og læring på tvers av næringer. Derfor har det i flere sammenhenger kommet fram ønsker om å besøke annen industri. Denne gangen var oppmerksomheten rettet mot kjernekraft.

Sikkerhetsforum kombinerte dette møtet med et besøk ved Institutt for energiteknikk, IFE i Halden.  Her fikk medlemmene en omfattende orientering om IFEs historie, om Haldenreaktor-prosjektet og om FoU på MTO-området. Det ble tid til gode debatter og en omvisning i MTO-laboratoriene og en simulering av Fukushima-ulykken.

Den 22.9. gjennomførte Sikkerhetsforums medlemmer et bedriftsbesøk ved Vattenfall sitt kjernekraftverk Ringhals, sør for Gøteborg. Her fikk de en grundig orientering om anlegget generelt og hvordan man arbeider med sikkerhet i kjernekraftverket. Sikkerhetssystemene, barrierer, sikkerhetskultur og praktisk sikkerhetsarbeid var sentrale tema. Også her var det satt av god tid til spørsmål og kommentarer, samt til en omvisning på deler av anlegget.

  
 

Macondoulykken – kilde til læring
Ptil-direktør og leder av Sikkerhetsforum ga en grundig orientering om status fra myndighetenes arbeid med å trekke lærdom av Deepwater Horizon/Macondo-ulykken. Han viste til heldagsseminareti regi av OLF og Ptil, samt IRF-konferanseni Stavanger den 4.5.10, som har bidratt med omfattende og oppdatert informasjon og lærepunkter.

Ognedal viste videre til Ptils foreløpige rapportmed flere funn og forbedringspunkter, som ble utgitt før sommerferien og som er under oppdatering med ny kunnskap. Her følges det arbeidet som foregår i regi av OLF, se egen nettportal for DwH, OGP (Oil and Gas Producers Association) sin nyetablerte brønnekspertkomité (well expert committee, WEC) og IEs rapport etter DwH-Macondo. Etaten har også gjennomgått US Coast Guard/BOEMRE sin rapport.  Representanten fra Norges Rederiforbund viste til at Transocean har gitt ut en egen rapport etter Macondo (Vol I og II).

Hvordan sikre kvalitet på sikkerhetsopplæringen
Etter at petroleumsindustriens senter for kvalitetssikring av kompetanse, PSK, ble lagt ned i 2010 har Sikkerhetsforum fulgt utviklingen av et nytt system som skal sikre kvaliteten på sikkerhets- og beredskapsopplæringen i næringen.  Arbeidstakerrepresentantene i Sikkerhetsforum har vært svært kritiske til nedleggelsen av PSK og etterlyst en ordning som både sikrer kvalitet på leveransene og på partssamarbeidet for å få dette på plass.

Oljeindustriens intensjon har vært å sikre god kurskvalitet og enhetlige kursleveranser innenfor sikkerhets- og beredskapsopplæring. En ny kvalifikasjons- og revisjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og beredskapsopplæringen er sendt på høring til aktørene representert i trepartsforumet NSOB. Prosess for drøfting og godkjenning i OLFs styrende organer er planlagt sluttført 15.11.11. Saken ble grundig drøftet og OLF tar med seg innspillene inn i høringsprosessen.

Hydrokarbonlekkasjer – ny giv
En rekke debatter har pågått i ulike fora mellom myndigheter og oljeindustriens interesseorganisasjon i kjølvannet av RNNP-rapporten for 2010 når det gjelder en negativ trend for hydrokarbonlekkasjer. Debatten har dreid seg om selve grunnlaget for den kritikken som er framkommet fra myndighetene. Ptils uttalelser ved framleggingen av RNNP-rapporten for 2010 gikk ut på at næringen ikke har oppnådd egen målsetting på området, og at myndighetene så en mulig negativ trend, som det ble reagert på. Det er nå enighet om å legge denne diskusjonen til side. 

Næringen har selv tatt tak i denne utviklingen og etablert et prosjekt for å redusere antall hydrokarbonlekkasjer i tida framover. Et hydrokarbonlekkasjenettverk er opprettet bestående av flere representanter fra næringen og med arbeidstakerorganisasjoner og myndigheter som observatører. Betydelige ressurser er avsatt til dette arbeidet, som blant annet skal analysere faktiske forhold/beste praksis, se på erfaringsoverføring mellom selskaper på norsk sokkel (eget seminar i september 2011) og erfaringsoverføring fra andre regioner (UK).

Ognedal viste til at Ptil er i sluttfasen med en rapport om miljørisiko. Han understrekte at både hydrokarbonlekkasjer og brønnhendelser står helt sentralt i dette arbeidet.

Brønnhendelser – grunnlag for forbedring
Næringen erkjenner at det har vært en vesentlig økning i brønnhendelser i 2010, og at denne utviklingen synes å fortsette. Se lysark nr 27 i OLFs presentasjon i høyre hjørne.Dette bekymrer næringen. Nettverket for boring (Drilling Managers Forum) i OLF er ansvarlige for en satsning i oppfølgingen mot brønnhendelser. Flere arbeidsgrupper er etablert. Prosjektet vil prioritere følgende områder: Prevention, Capping and Containment (eget prosjekt på internasjonal basis – hos Shell Stavanger) og Oljevern.

 

Kontaktperson for Sikkerhetsforum i Petroleumstilsynet:
Angela Ebbesen
E-post: angela.ebbesen@ptil.no