Gå til hovedinnhold

Mer kunnskap om dykkeres helse

I 2009 ble det tatt i bruk et internasjonalt system for langtids helseoppfølging av dykkere som jobber i Nordsjøen.


Det nye systemet er i stor grad basert på spørreskjemaundersøkelser hvor besvarelser kan utløse videre oppfølging.

Det er også etablert et system for innsamling av registrerte eksponeringsdata for dykkeoperasjoner. Totalt sett vil vi nå få mer kunnskap om helsemessige konsekvenser av dykking.

Det kan blant annet danne grunnlag for en FoU-utvikling hvor en kan se trender og bruke ny kunnskap til å forbedre sikkerhetsmessige dykkerprosedyrer, i følge John Arne Ask og Olav Hauso, dykkefaglige eksperter i Ptil.

Grenseløst arbeid
Siden dykkere flytter mye på seg over sokkelgrensene, har det vært nødvendig å se på helseoppfølgingen i internasjonal sammenheng.

Det nye systemet er derfor etablert av Oljeindustriens Landsforening (OLF) i samarbeid med International Marine Contractors Association (IMCA), etter en flerårig prosess der blant andre Ptil, arbeidstakerorganisasjoner og universitetsmiljøer både i Norge og Storbritannia har vært involvert.

Ansettelsesforhold
Som en del av satsingen på å følge opp særlig risikoutsatte grupper, gjennomførte Ptil i 2009 tilsyn med en operatør og et dykkerselskap vedrørende dykkere som risikoutsatt gruppe.

Én av konklusjonene herfra var at det kan være vanskelig å ha en effektiv helsemessig langtidsoppfølging av dykkere så lenge man baserer seg på løse ansettelsesforhold.

Dette henger sammen med personers villighet til å gi riktig informasjon i spørreundersøkelser, og problemer med å følge personell over tid.

Ansettelsesforhold for dykkepersonell varierer en del fra selskap til selskap, men vi ser fortsatt at dykkere blir engasjert på tidsbegrensede og relativt uforpliktende kontrakter.

Det er ikke noe krav i regelverket knyttet til faste ansettelsesforhold, men resultater fra Ptils tilsyn indikerer at godheten i industriens system for helsemessig langtidsoppfølging avhenger av gode rammeforhold for dykkevirksomheten.

Det kan derfor synes nødvendig å se mer helhetlig på hvordan man i praksis kan få til en god helseoppfølging av dykkere, både på kort og lang sikt.