Gå til hovedinnhold

Arbeidsmiljø: Mennesket i sentrum

Når arbeidsplassen flytter stadig lenger nord, endres også risikobildet for de ansatte. Kunnskapsbehovet er stort.


Foto av fagleder SIgve Knudsen
Fagleder for arbeidsmiljø,
Sigve Knudsen

Fagområdet har ansvar for fysiske, kjemiske og organisatoriske arbeidsmiljøfaktorer som for eksempel støy og vibrasjoner, stråling, kjemisk helserisiko, ergonomi, arbeidstakermedvirkning og arbeidstidsordninger.

Også temaet organisatoriske, operasjonelle og menneskelige faktorer i storulykkeperspektiv er sentralt for dette fagområdet.

- Oversikt over og kunnskap om de fysiske arbeidsmiljøfaktorene i nord, og hvordan disse påvirker det totale risikobildet, er viktig, sier Sigve Knudsen, leder for fagområdet Arbeidsmiljø i Ptil.

- Vi har generell kunnskap om helseeffekter av kulde og vind, og vi vet en del om muligheten for kuldeskader og hvordan kulde kan påvirke mentale funksjoner, slik at sannsynligheten for feilhandlinger kan øke. Når det gjelder utvikling av arbeidsbetinget sykdom, vet vi at kuldeeksponering generelt kan gi forverring av eksisterende symptomer og nye symptomer hos mennesker uten tidligere symptomer.

- Det er imidlertid behov for mer kunnskap om faktiske eksponeringsforhold for personellgrupper på innretningene, påpeker Knudsen.

- Eksponeringen vil trolig være svært forskjellig fra innretning til innretning som skal drive aktivitet i nord. Noen av disse er innebygget, andre har liten værbeskyttelse. Ptil vil derfor prioritere å øke kunnskapen gjennom erfaring fra konkrete problemstillinger.

- Vi arbeider nå for å få best mulig grunnlag for å følge opp selskapenes operasjoner i nord og vurdere tekniske, operasjonelle og organisatoriske tiltak på arbeidsmiljøområdet, sier Knudsen.

Risikoutsatte grupper
- Ptil har i mange år vært opptatt av risikoutsatte grupper. Målet er å bidra til at gruppene som eksponeres for størst risiko, blir prioritert. Dette perspektivet må vi tar med oss nordover, og det er viktig å forstå hvordan endrede betingelser ved petroleumsvirksomheten i nord påvirker risikobildet for ulike grupper.  

- Det er også en sentral oppgave å bidra til å identifisere kunnskapshull der det er behov for forskning og utvikling.

- Ett område hvor det ser ut til å være manglende kunnskap, er kombinasjonen skiftarbeid og kuldeeksponering. Kroppens temperaturregulering, og trolig også temperaturfølsomhet, er knyttet til døgnrytme. Skiftarbeid kan være av betydning for kuldetoleransen, mener faglederen.

Klær
I dag er det ikke problemer å finne bekledning med tilstrekkelig beskyttelse mot kulde. Det er imidlertid en utfordring å finne egnet bekledning til noen av de spesifikke aktivitetene offshore, og dette er spesielt vanskelig der det er stor variasjon i arbeidsintensiteten. Tyngre bekledning sammen med bruk av personlig verneutstyr, kan også være en vanskelig kombinasjon.

Nye standarder som gjelder eller har betydning for arbeidsmiljø i nordområdene, er under utvikling. For Ptil er det en prioritert oppgave å følge opp dette, blant annet for å knytte arbeidet opp til HMS-regelverket.