Gå til hovedinnhold

Boring og brønnteknologi: Barske belastninger

Boring i Barentshavet skal foregå like sikkert som på resten av norsk sokkel. Men operasjoner i nord kan sette både utstyr og innretninger på en tøff prøve.


Foto av Tore Endresen
Fung. fagleder boring og brønnteknologi, Tore Endresen

Fagområdet arbeider med utvikling og styring av organisasjon, kompetanse og kapasitet i forbindelse med bore- og brønnoperasjoner.

Aktivitetene retter seg først og fremst mot bore- og brønnutstyr på faste og flyttbare innretninger og selve brønnene på norsk sokkel. Oppfølgingen i fagområdet dekker brønnens levetid fra starten av prosjektplanleggingen og helt fram til plugging og forlating av brønnen.

Alt som skal benyttes i nordområdene, må tåle lave temperaturer. Innretninger og utstyr må være designet slik at kulde, ising, drivende is, spesielle værfenomener og forhold relatert til jordmagnetismens forstyrrelser, ikke kan påvirke pålitelighet og sikker drift.

- Operasjonelle utfordringer er at utstyr kan bli utsatt for lavere temperaturer enn det tåler, og at drivis kan sette viktige deler av brønnkontrollutstyret ut av spill, sier Tore Endresen, fungerende fagleder for Boring og brønnteknologi i Ptil.

Nedising på grunn av sterk vind og kulde kan gi større belastninger enn utstyret er designet for. Viktige komponenter som trykkmanifolder er vanligvis ikke konstruert for svært lave temperaturer. Rør og kontrollslanger i dekksåpningen under boredekk (den såkalte moonpoolen) er på mange boreinnretninger heller ikke beskyttet mot ising og drivende is.

Ising er et kjent fenomen i Barentshavet, og det vil påvirke utstyr som er eksponert for vær og vind. Ising i boretårn eller andre høye strukturer kan føre til farlige situasjoner dersom is løsner og faller ned.

Retningsdata
Magnetiske forstyrrelser fra elektriske strømmer i ionosfæren gir usikkerhet i forhold til godheten av målte retningsdata. Problemet blir større dess lenger nord man kommer. Gode retningsdata er svært viktige med tanke på å plassere brønnbaner riktig, og for å kunne gjenfinne brønnbanen ved boring av en eventuell avlastningsbrønn.

Arbeid pågår nå for å utvikle utstyr og metoder som kan gi mer nøyaktige retningsdata.

Planlegging
Operasjonelle prosedyrer må være spesielt tilpasset de utfordringene man står overfor i nord. Utfordringer som kan oppstå på grunn av raske skiftninger i været ved polare lavtrykk eller andre værfenomener, er typiske for området. Disse forholdene må være vurdert og tatt høyde for i planleggingen av operasjonene.

På grunn av lange avstander til forsyningsbaser og sentrale lager, vil det være viktig å planlegge operasjonen på en god måte, slik at man ikke går tom for borevæske eller andre sikkerhetskritiske forsyninger.

- God planlegging av brønn og boreoperasjon er sentralt for å unngå hendelser. Samtidig er det viktig at det er etablert robuste beredskapsplaner mot en eventuell utblåsning, herunder detaljerte planer for avlastningsboring og mobilisering av kapslingsutstyr, sier Endresen.