Gå til hovedinnhold

HMS-styring: Risiko satt i system

Forsvarlig virksomhet i nord må basere seg på at relevante usikkerhets- og risikofaktorer er ivaretatt. Ptil vurderer nå om det er behov for å se på utblåsningsrisiko i områdeperspektiv.


Bilde av Ole Jørgen Melleby
Ole Jørgen Melleby, fagleder for HMS-styring

Fagområdet HMS-styring i Ptil arbeider med ledelse, styring og håndtering av det som angår helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten - med fokus på storulykkesrisiko. Aktivitetene er rettet mot ledelse og sikkerhetsøkonomi, vedlikeholdsstyring og akutte utslipp.

Felles for disse temaene er at andre fagområder i Ptil arbeider med eller bidrar inn mot det samme, mens fagområdet HMS-styring binder arbeidet sammen i det som angår ledelse på selskapsnivå.

Innenfor risikostyring er det nødvendig å forholde seg til og håndtere usikkerhet på en hensiktsmessig måte. Når det gjelder petroleumsvirksomhet i nord, er det stor usikkerhet knyttet til viktige risikopåvirkende faktorer som vær- og klimaforhold, ising og drivis.

I Ptils årlige kartleggingsarbeid over akutte utslipp i RNNP, overvåkes risikoutviklingen innen utslipp på norsk sokkel som helhet. Datagrunnlaget for Barentshavet er imidlertid begrenset. For å få bedre forståelse av risiko og usikkerhet på tvers av aktiviteter over tid, i større geografiske områder, arbeider Ptil nå med å utvikle en ny metode for å vurdere utblåsningsrisiko i områdeperspektiv. I første omgang testes metoden på området Barentshavet.

- Det er viktig å kunne vurdere risiko i et områdeperspektiv, også fordi storulykkesrisiko påvirkes av faktorer som varierer fra område til område, sier Ole Jørgen Melleby, fagleder for området HMS-styring i Ptil.

- Økt kunnskap reduserer usikkerhet og risiko, og kommer dermed hele næringen til gode, påpeker han.

- Utblåsningsrisiko er forbundet med usikkerhet, diskusjon og sprikende vurderinger. Det trengs et forbedret ståsted som utgangspunkt for faglige evalueringer og diskusjon.

- Her må næringen bidra, fastslår Melleby.