Gå til hovedinnhold

Granskingsrapport etter kondensatlekkasje på Gjøa 21. juni 2017 og varsel om pålegg

Vi har sluttført granskingen av hendelsen med kondensatlekkasje på Gjøafeltet 21. juni. 2017. Granskingen har identifisert brudd på regelverket, og vi har varslet operatørselskapet Engie E og P Norge AS (Engie) om pålegg.


Gjøafeltet ligger i Nordsjøen, om lag 50 kilometer nordøst for Troll og 65 kilometer sørvest for Florø. Feltet er bygget ut med fire havbunnsrammer og en satellittbrønn koblet til en halvt nedsenkbar produksjons- og prosessinnretning. Feltet startet produksjonen i 2010. Operatør er Engie.

Kondensatlekkasjen oppstod i prosessmodulen på Gjøainnretningen 21. juni 2017, kl. 20.01.

Hendelsen førte til gassdeteksjon, generell alarm, automatisk nedstenging av prosessanlegget, trykkavlastning og mønstring i henhold til alarminstruks.

Lekkasjeraten er av Engie estimert til 1,06 kg/s og total lekkasjemengde ca. 1,25 m³. Analyser viser at væsken i stor grad bestod av produsert vann med mindre mengder hydrokarboner i form av gass og kondensat. Kondensatet ble ikke antent under hendelsen. Lekkasjen ble stanset etter cirka 30 minutter.

Den direkte årsaken til lekkasjen var utmattingsbrudd i sveis på en 1/2" rørstuss montert på en kondensatpumpe tilknyttet systemet for rekompresjon av gass.

I forbindelse med nødavstenging ble det registrert at en nødavstengingsventil oppstrøms lekkasjestedet ikke stengte.

Beredskapsledelsen ombord besluttet å evakuere 19 personer til land. Det var 49 personer om bord (POB) før evakuering. Situasjonen på Gjøa var normalisert kl. 22.09.

I vår gransking av hendelsen har vi funnet at Engie har hatt manglende vedlikehold på nødavstengingsventiler med tilhørende aktuatorer. Problemene har vært kjent over lengre tid, men ble ikke utbedret.

Granskingen har identifisert avvik fra regelverket innenfor følgende områder:

I tillegg har vi identifisert forbedringspunkt knyttet til:

På bakgrunn av funnene som er gjort i granskingen har Ptil varslet Engie følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jamfør styringsforskriften § 5 om barrierer pålegger vi Engie å gjennomføre nødvendige tiltak slik at sikkerhetskritisk utstyr driftes, testes og vedlikeholdes på en måte som sikrer at barrierene er ivaretatt til enhver tid, ref. kap 7.1.1 i rapporten.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 16.2.2018. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Hva er forskjellen på "pålegg" og "varsel om pålegg"?
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, sender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling hvor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er bare et første steg før det blir fattet et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77