Gå til hovedinnhold

Pålegg etter gransking av kondensatlekkasje på Gjøa

Vi har gitt operatørselskapet Engie E og P Norge AS (Engie) pålegg etter gransking av kondensatlekkasje på Gjøa.


Den 21. juni 2017 oppstod det en kondensatlekkasje i prosessmodulen på Gjøainnretningen i Nordsjøen.

Vår gransking av hendelsen identifiserte flere alvorlige brudd på regelverket.

På bakgrunn av funnene i granskingen varslet vi operatørselskapet Engie om pålegg.

LesGranskingsrapport etter kondensatlekkasje på Gjøa 21. juni 2017 og varsel om pålegg

I overensstemmelse med varselet, har vi nå gitt Engie følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jamfør styringsforskriften § 5 om barrierer pålegger vi Engie å gjennomføre nødvendige tiltak slik at sikkerhetskritisk utstyr driftes, testes og vedlikeholdes på en måte som sikrer at barrierene er ivaretatt til enhver tid, ref. kap 7.1.1 i rapporten.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 16.2.2018. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet. 

Forklaring av omgrepa "pålegg" og "varsel om pålegg"
Eit pålegg er eit enkeltvedtak fatta i medhald av regelverket. Før vi gir eit pålegg, sender vi som regel eit "varsel om pålegg" til dei berørte selskapa.

Eit varsel om pålegg er korkje eit verkemiddel eller ei åtvaring om sanksjon, men eit ledd i vår sakshandsaming kor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er berre eit første steg før det vert fatta eit enkeltvedtak.

Eit pålegg er eit sterkt førebyggjande verkemiddel som er juridisk bindande for mottakaren.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77