Gå til hovedinnhold

Pålegg til Saipem etter stabilitetshendelse på Scarabeo 8

Ptil har gitt pålegg til Saipem SpA Norwegian Branch (Saipem) pålegg etter gransking av stabilitetshendelsen på den flyttbare boreinnretningen Scarabeo 8, 4. september 2012.


Den halvt nedsenkbare boreinnretningen Scarabeo 8 fikk 4. september 2012 en utilsiktet krengning i forbindelse med leteboring for Eni Norge på brønn 7220/10 i Barentshavet.

I perioden 1.10-4.10 og 17.10.2012 gjennomførte Ptil gransking av hendelsen.

På bakgrunn av de funnene som ble gjort i granskingen ga Ptil Saipem varsel om pålegg: Varsel om pålegg til Saipem etter gransking av hendelse på Scarabeo 8

I overensstemmelse med varselet gis Saipem nå følgende pålegg:
Med hjemmel i styringsforskriften § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, styringsforskriften § 14 om bemanning og kompetanse, og aktivitetsforskriften § 24 om prosedyrer, jf. rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, pålegges Saipem SpA Norwegian Branch å

  • gjennomgå hvordan selskapet sikrer styring av prosesser, samt etterlevelse av egne krav, knyttet til bemanning og kompetanse og iverksette tiltak basert på denne gjennomgangen
  • iverksette tiltak som sikrer styring av prosesser og etterlevelse av krav knyttet til helse, miljø og sikkerhet i selskapet for øvrig

Frist for å etterkomme pålegget settes til 1.4.2013.

Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, oversender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling hvor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95