Gå til hovedinnhold

Er mangel på kompetanse en sikkerhetsrisiko?

En ny rapport om kompetanse og kapasitet i riggnæringen viser at manglende fagkompetanse og riggerfaring fra norsk sokkel kan utgjøre en sikkerhetsrisiko. Samtidig kan nye rigger med ny teknologi og lange kontrakter virke positivt inn på sikkerhetsnivået.


På oppdrag fra Petroleumstilsynet har SINTEF utarbeidet en rapport om kapasitet og kompetanse i riggnæringen for å vurdere hvilke konsekvenser utilstrekkelig kompetanse kan ha for HMS. Bakgrunnen for rapporten var et høyt og økende aktivitetsnivå i riggnæringen, med press på tilgangen til kvalifisert personell.

Få kapasitetsproblemer
I følge rapporten oppleves ikke kapasiteten i riggnæringen som en utfordring verken av ansatte i riggselskapene eller bransjeorganisasjonene som deltok i prosjektet. Flere av aktørene som ble intervjuet uttrykte at de har opplevd store søkermasser til utlyste stillinger i riggselskapene.

Mangel på kompetanse og erfaring
Utfordringene er i større grad koblet til mangel på kompetanse og erfaring:

  • mange av søkerne er ikke godt nok kvalifisert
  • mange søkere mangler arbeidserfaring og erfaring fra norsk sokkel eller godkjente fagbrev
  • språk utgjør også i enkelte tilfeller en utfordring

Ufaglærte og uerfarne kan øke risikoen
I dag etterspør riggselskapene fagbrev og maritim utdanning når de ansetter nye folk. I perioder hvor man må rekruttere mange ufaglærte og uerfarne, kan det utgjøre en sikkerhetsrisiko. Utfordringen er størst dersom en ansatt både er uerfaren i riggnæringen og i stillingen.

Positive forhold
Samtidig er flere nye rigger på vei inn på norsk sokkel. I følge rapporten kan disse nye riggene, med ny teknologi og sammensetningen av erfarne og uerfarne om bord, bidra til å fremme en sikker arbeidspraksis. Kombinasjonen av nye serieproduserte rigger, med ny teknologi og lange kontrakter, vil derfor kunne virke positivt inn på sikkerhetsnivået på sokkelen.