Gå til hovedinnhold

- Sikkerhet krever kontinuerlig innsats

Å etablere og opprettholde et godt sikkerhetsnivå i petroleumsvirksomheten krever kontinuerlig innsats og oppfølging fra ledelsen, sa Ptil-direktør Magne Ognedal på seminaret om ledelse og storulykkesrisiko tirsdag.


Ledelse og storulykkesrisiko er en av Ptils hovedprioritering for 2010. Les mer om Ledelse og storulykkesrisiko.

Risiko kan styres, men det betinger at vi skaffer oss gode nok kunnskaper og holder oversikt over, og setter klare mål for risikostyringen. God ledelse på dette området er avgjørende for å lykkes med det ufravikelige målet om å unngå store ulykker i petroleumsvirksomheten, sa Ptil-direktør Magne Ognedal (bildet) i sitt innlegg under seminaret om ”Leadership and major accident risk” i Stavanger Forum tirsdag.

Lederskap
Ognedal la vekt på at ledelse og styring av risiko handler om mer enn bare administrasjon.

- ”Safety management” er blitt et etablert begrep, så vel i dagligtale som i lovverket. Det slår meg at vi i større grad burde snakke om lederskap, som er noe annet og mer enn ledelse. Ledelse er å administrere, mens lederskap dreier seg om å gå foran og vise vei, inspirere og motivere, poengterte Ognedal.

Å etablere et godt sikkerhetsnivå i virksomheten, er heller ikke noen engangsjobb eller dugnad, som kan gjennomføres i form av en slags kampanje, og som deretter holder seg selv ved like, mener Ognedal. Snarere tvert i mot. Uten en kontinuerlig innsats vil risikostyringen forvitre og sikkerhetsnivået synke.

- Vi ser dessverre ofte tegn på at dette får skje helt til det inntreffer en alvorlig hendelse som utløser en kampanjepreget innsats for å bringe sikkerhetsnivået opp igjen. Etter min mening er det mye bedre, og også bedre ressursutnyttelse, å opprettholde et kontinuerlig ”trykk” enn å drive risikostyringen ”i rykk og napp” gjennom ulykkesutløste kampanjer.

Hovedprioritering
Ptil har gjennom flere år fulgt opp hvordan ledelsen i selskapene arbeider med å redusere storulykkesrisiko og har fortsatt dette som en hovedprioritering.

Målet har vært å øke aktørenes oppmerksomhet om hvordan ledelsen arbeider med å redusere storulykkesrisiko, altså at ledelsen holder oversikt over realitetene og risikoforholdene i egen virksomhet og at de forsikrer seg om at krav til samarbeid for å håndtere risikoen er klart definert, både internt i selskapet og av de involverte aktørene.

Ognedal la også vekt på at styring av risiko er et selvsagt ledelsesansvar, noe som videre innebærer at den ansvarlige leder til enhver tid må ha tilstrekkelig informasjon om den virksomheten som pågår, må kunne forstå risikobildet og hva risikoen består i, og har god oversikt og innsikt i de barrierene som er etablert for å hindre at en faresituasjon oppstår og får utvikle seg til å bli en storulykke.

Seminaret om ledelse og storulykkesrisiko ble arrangert av Ptil i samarbeidet med Oljeindustriens landsforening (OLF) og Universitetet i Stavanger (UiS).

Følgende foredragsholdere deltok:

Lenke til presentasjoner finner du til høyre.

Kontaktinformasjon i Ptil
Siri Wiig, sjefingeniør, PhD Risk Management
Epost: siri.wiig@ptil.no