Gå til hovedinnhold

Stans/begrensninger i helikoptertrafikk - konsekvenser for sikkerheten i petroleumsvirksomheten

Vulkanutbruddet over Island og utbredelsen av aske i luftrommet over Norge førte 15. april til full stans i helikoptertrafikken til, fra og mellom innretninger på norsk sokkel. I denne situasjonen følger Petroleumstilsynet spesielt opp hvordan operatører og redere ivaretar sitt ansvar for forsvarlig virksomhet.


Oppdatert 23. april kl. 14.00

Kontinuerlig vurdering
Torsdag 15. april vedtok Luftfartstilsynet å forby all flyging i Norge som følge av vulkanutbrudd over Island og utbredelsen av aske i luftrommet over Norge. Senere er deler av luftrommet tidvis åpnet for begrenset flytrafikk. Luftfartsmyndighetene vurderer situasjonen kontinuerlig.

Vant til å håndtere tåke
Petroleumstilsynet har henvendt seg til alle operatører og redere på norsk sokkel og understreket ansvaret de har for å håndtere situasjonen ut fra en risikomessig betraktning.

Nødvendige tiltak må vurderes og eventuelle tiltak iverksettes med tanke på at virksomheten skal drives på en risikomessig forsvarlig måte, samt at nødvendige tiltak kan bli iverksatt ved mulige fare- og ulykkessituasjoner.

Det er viktig å understreke at operatører og redere er vant til å håndtere værsituasjoner der hele eller deler av helikoptertrafikken er satt ut av operasjonell drift, for eksempel i perioder med tett tåke.

Spørsmål
Vi har de siste dagene mottatt en rekke spørsmål knyttet til beredskapsmessige forhold, forlengelse av oppholdsperioden (arbeidstid) og alternativ transportformer. 

Her er informasjon om spørsmål som er rettet til Petroleumstilsynet i sakens anledning:

Bruk av SAR-helikopter:

Forlengelse av oppholdsperioden

Alternativ transport – bruk av fartøy og kran ved personellforlytning:

Relevant

Samlet informasjon fra myndighetene