Gå til hovedinnhold

Teknisk og operasjonell sikkerhet: Mål om null barrierehull

Granskinger etter alvorlige hendelser og nestenulykker avdekker ofte barrierebrudd som årsak til at ”det som ikke skulle skje” likevel skjedde. Nå utfordrer Ptil alle gode krefter til et felles løft for å tette barrierehulleneDenne artikkelen er hentet fra publikasjonen "Sikkerhet - status og signaler 2009-2010".

DEFINISJONER:

MTO
Samspill mellom menneske, teknologi og organisasjon. (Der hvor menneskelig adferd er en barrierefunksjon, må teknologi og organisasjon legges til rette slik at operatør får den nødvendige støtte for å kunne oppfatte sitasjonen korrekt, og handle i tråd med sikkerhetsmessige forutsetninger.)

Å unngå ulykker er en sentral målsetting for alle involverte i petroleumsvirksomheten. Utforming av innretningerog anlegg, valg av tekniske løsninger og etablering av flere lag med sikkerhetssystemer og sikkerhetstiltak (barrierer) er sentrale elementer for å forebygge alvorlige hendelser.

Barrierebegrepet omfatter både tekniske,operasjonelle og organisatoriske tiltak som hver for seg, eller i samspill, skal redusere sannsynligheten for uønskede hendelser - og eliminere eller begrense konsekvenser hvis en hendelse likevel skulle oppstå.

Risikable brudd
En rekke hendelser både i inn- og utland viser imidlertid at ett eller flere brudd på etablerte barrierer kan få katastrofale følger:

Granskingen etter storulykken på BPs raffineri i Texas City i 2005 (se side 25), konkluderte med at flere hver for seg enkle og tilsynelatende ufarlige barrierebrudd over tid førte til at ting kom ut av kontroll.

I Norge viste den undersjøiske gassutblåsingen på Snorre i november 2004, én av de mest alvorlige hendelsene på norsk sokkelnoensinne, hva som kan gå galt når man ikke er tro mot etablerte barrierer.

Ptils gransking avdekket at alle avvikene hadde vært fanget opp og korrigert underveis dersom barrierene hadde fungert. Det forekommer at enkeltbarrierer svikter, men det er ytterst sjelden så mange barrierer i ulike faser av en operasjon svikter. 

- Granskingene dokumenterer hva som kan skje når barriereelementer svikter.

Gjennom vår barrieresatsing vil vi bidra tiløkt bevissthet i alle deler av industrien, inklusive hovedledelse, mellomledere ogde som utfører arbeidet, om nødvendigheten av å ha robuste barrierer som ivaretas på en helhetlig og god måte, sier Einar Ravnås, sjefingeniør med hovedansvar for Ptils hovedprioritering ”tekniske og operasjonelle barrierer”.

  MTO - perspektiv
- I vår virksomhet er det relativt lett å identifisere tekniske barrierer. Granskinger etter alvorlige hendelser avdekker imidlertid ofte manglende forståelse for hva de operasjonelle og organisatoriske barrierene består i, og hvordan svikt eller svakhet i disse barrierene, som mangelfull etterlevelse av etablerte prosedyrer, kan påvirke sikkerheten. Dette viser at vi må se barrierene i et MTO-perspektiv*, påpeker Ravnås.

Han peker også på selskapenes sikkerhetskultur som et sentralt element.

- Hvis det er en stilltiende aksept for at man kan gjøre jobben på en annen måte enn den som beskrives i gjeldende prosedyrer, viser historiene fra blant annet Texas City og Snorre at man kan få en farlig utvikling,påpeker han.
 
Vil til bunns
Barrierer var i Pils søkelys også i 2009, da som en sentral del av hovedprioriteringen ”teknisk og operasjonell sikkerhet”.

- Som en del av denne satsingen gjennomførte vi flere tilsyn der vi blant annet så på selskapenes systemer for etablering og styring av barrierer.

Erfaringene viser at barrierefunksjonene kan bli enda bedre. Vi vil derfor spisse satsingen i år for å øke barrierebevisstheten i selskapene, sier Ravnås.

Ptils mål med denne satsingen er å bidra til at tekniske og operasjonelle barrierer ivaretas på en så god måte at risiko for storulykker reduseres så langt som mulig.
 
Ptil skal også bidra til at næringen ivaretar barrierer på aldrende innretninger på en god måte. Dette inkluderer forhold knyttet til levetidsforlengelse, som ble avsluttet som egen hovedprioritering for Ptil i 2009 (se eget kapittel på side 34).
 
HMS-regelverket for petroleumsvirksomheten er basert på funksjonskrav. En nærmere utdypning og beskrivelse av hvordan regelverkskrav kan tilfredsstilles er gitt i veiledning til forskriftene, men det er opp til selskapene å velge tekniske løsninger og etablere rutiner og systemer som er tilpasset risikoen i hvert enkelt tilfelle.
 
- Vi har som mål å øke forståelsen av hvordan barrierene virker og hvilken ytelse de har. Gjennom tilsyn vil vi vurdere kravene selskapene setter til barrierene, hvordan disse følges opp og forbedres.Som en del av dette vil vi også gå nærmere inn på regelverket og oppfølgingen av barrierekravene, sier Ravnås.

Læring jobb nummer én
Petroleumsvirksomheten er internasjonal, og Ptil har blant annet trukket veksler på et omfattende og grundig arbeid som vår søsterorganisasjon i Storbritannia, Health and Safety Executive (HSE), har gjennomført over flere år under paraplyen ”Asset Integrity”.

- I Storbritannia er det gjort masse godt arbeid som vi kan bygge videre på. Viser også at det er gjort viktig arbeid i Norge, sier Ravnås, og utfordrer industrien og partene både på sokkel og land til felles løft på barriereområdet.
 
- Det viktigste er at næringen faktisk klarer å omsette all kunnskap om barrierers godhet og erfaringer etter hendelser tillæring, slik at vi kan komme i forkant og unngå at hendelsene skjer.

Av : Ole-Johan Faret