Gå til hovedinnhold

Tilsyn med design av Goliat

Petroleumstilsynet gjennomførte i perioden 6.-9.3.2012 tilsyn med Eni Norge AS' (Eni) styring med ivaretakelse av krav til materialhåndtering og arbeidsmiljø i Goliatprosjektet.


Tilsynsaktiviteten ble gjennomført på Hyundai Heavy Industries-verftet i Ulsan, Sør-Korea, hvor Goliatinnretningen er under bygging. Denne tilsynsaktiviteten var en videreføring av tilsyn som ble gjennomført i mai 2011 og som omfattet arbeidsmiljø, materialhåndtering og beredskap.

Formål
Formålet med tilsynsaktiviteten var å verifisere designstatus i forhold til relevante krav i regelverket på fagområdene materialhåndtering og arbeidsmiljø.

Tilsynsaktiviteten omfattet følgende forhold:

  • At prosjektet har sikret nok kapasitet og kompetanse innen materialhåndtering og arbeidsmiljø for oppfølging av design i byggefasen.
  • At prosjektet har etablert og implementert de styringssystemene og verktøyene som er nødvendige for å følge opp at kravene til tilrettelegging for materialhåndtering og arbeidsmiljø blir etterlevd. Dette innbefatter blant annet gjennomførte studier og analyser, systemer og prosedyrer for endringskontroll, "queries", avviksbehandling, håndtering av grenseflater, designkontroll og håndtering av funn.

Resultat
Det ble identifisert avvik fra regelverket knyttet til

  • oversikt og registrering av avvik
  • krav til nødbelysning
  • verftets arbeidsmiljøprogram
  • utarbeidelse av arbeidsmiljøprogram
  • utarbeidelse av prosedyrer og arbeidsinstrukser for bruk i konstruksjonsfasen
  • tilrettelegging for sikker lasthåndtering på lastedekkene
  • oppfølging av støy i prosjekteringsfasen

Det ble videre påvist et forbedringspunkt knyttet til ferdigstillelse av tegningsgrunnlaget/3D-modellen ved oppstart av konstruksjonsarbeidet.

Brev til Eni Norge AS
Tilsynsrapport - Goliat

Journal 2012/227