Gå til hovedinnhold

Hovedprioriteringer 2013

Hovedprioriteringene er områder vi mener det er spesielt viktig at næringen arbeider med i året som kommer.


Bilde av mann med skiftenøkkel

Områdene er valgt på bakgrunn av vår kunnskap og erfaring om virksomheten, og er tydelig forankret i risikobildet i petroleumsvirksomheten.

Våre hovedprioriteringer i 2013:

Barrierer
Barrierer skal ivaretas på en helhetlig og konsistent måte slik at risiko for storulykker reduseres så langt som mulig.

Ledelse og storulykkesrisiko
Ledelsen på alle nivå i næringen skal arbeide for å redusere storulykkesrisiko, og sørge for at dette arbeidet gjøres på en helhetlig måte.

Risikoutsatte grupper
Selskapene skal redusere risiko for skade og sykdom for særlig risikoutsatte grupper ved å videreutvikle rammebetingelser og gjennomføre konkrete tiltak.

Ytre miljø
Næringen skal arbeide målrettet med å forebygge ulykker som kan medføre akutte utslipp.