Gå til hovedinnhold

Økt oppmerksomhet om robusthet

Robusthet står sentralt i Ptils hovedtema Trenden skal snus, og en rekke tilsynsaktiviteter er nå i gang på dette området.


Boreoperasjon

- Kort oppsummert handler robusthet om at selskapene må sørge for å alltid ha sikkerhetsmarginer som setter virksomheten i stand til å håndtere uforutsette hendelser, sier Kristen Kjeldstad i Ptil.

Robusthet er én av spissingene for årets hovedtema Trenden skal snus. En viktig del av arbeidet fram til nå har vært å øke næringens forståelse for og oppmerksomhet om robusthet og robuste løsninger. Kjeldstad og kollegaene i styringsgruppen for arbeidet med robusthet har hatt mange møter og presentasjon for næringen om Trenden skal snus og om robusthet. Det har gitt resultater.

- Vi opplever at det er blitt en bedre forståelse av hva vi som tilsynsmyndighet legger i begrepet robusthet - at det omfatter både operasjonelle, organisatoriske og tekniske forhold, og at reell arbeidstakermedvirkning er en viktig forutsetning for å etablere robuste løsninger.

- Vi har presentert Trenden skal snus - bakgrunnen og målet for hovedtemaet, og hva vi mener med begrepet robusthet - for partene, i ulike bransjefora, på konferanser og i statusmøter med operatørselskapene og de største entreprenørselskapene. I presentasjonene har vi anvendt konkrete eksempler på lite robuste løsninger fra granskinger og tilsyn som har vært relevante for de aktørene vi har møtt på de ulike arenaene.

- Eksempelvis har vi i presentasjoner for bore- /brønnfagmiljøene brukt eksempler knyttet til endringer innen boring og brønn med omfattende, repetitive endringer på den enkelte innretning, økt krysstrening uten tilstrekkelig opplæring, manglende avklaring av oppgaver som skal ivaretas i drift og samtidig i feil-, fare-, og ulykkessituasjoner, og utilstrekkelig risikovurderinger av endringene uten anvendelse av anerkjente metoder.

Tilsyn med robusthet
Ptil følger opp næringens arbeid med robusthet i tilsynsaktiviteter rettet mot

  • overordnede systemer og styring
  • verifikasjoner ute i den spisse enden, for å se på hvordan selskapene konkret sørger for robusthet i tekniske anlegg
  • hvordan organisasjonen er satt opp for å få til robust planlegging og gjennomføring av aktivitetene. 

Vi følger også opp at selskapene utvikler rammebetingelser i kontrakt som sikrer sikker drift og robuste løsninger.

Tilsynsaktiviteter
Så langt i år er det igangsatt en rekke ulike tilsynsaktiviteter rettet mot robusthet, forteller Kjeldstad.

- Det er iverksatt en tilsynsrekke knyttet til planlegging og gjennomføring av bore/brønnoperasjoner der vi etterspør kvalitet på boreplaner, og involvering av entreprenørene i planleggingsprosessen. Tidligere funn knyttet til lite robusthet i brønndesign, i planer og i gjennomføring av bore/brønnoperasjoner blir fulgt opp i en tilsynsrekke som inkluderer operatør, boreentreprenør og boreserviceselskaper. Vi etterspør robusthet i både kapasitet og kompetanse hos involvert personell og i tekniske løsninger.

- Vi har også gjennomført en tilsynsrekke hvor vi har hatt møter med boreserviceselskaper og boreentreprenører om deres involvering i bore/brønnplanleggingsprosessene. Denne møteserien har dannet et viktig grunnlag for tilsynsrekken mot operatørenes driftsorganisasjoner.

- Vi har en tilsynsrekke om konstruksjonssikkerhet og maritime forhold på aldrende flyttbare innretninger. Tema er robusthet i landdelen av organisasjonene, levetidsutfordringer og barrierer innenfor  konstruksjoner og marine systemer, samt analyser av belastninger knyttet til bølger i dekk. I tilsynene fokuserer vi på robusthet i sammenheng med aldringsmekanismer.

- Selskapenes styring av robust beredskap er tema for en annen tilsynsserie. Næringen gjennomfører nå flere omstillingsprosesser og effektiviseringstiltak for å tilpasse seg et lavere kostnadsnivå. Aktørenes ansvar for å sikre at krav til forsvarlig virksomhet, kontinuerlig forbedring og risikoreduksjon, er imidlertid like relevant også i tider med endringer.  Tilsynsaktiviteten legger vekt på at risiko vurderes enkeltvis og samlet i forkant av beslutninger, og at besluttede tiltak ivaretar beredskapen både på kort og lang sikt.

Rapporter etter tilsyn publiseres på ptil.no når de er ferdige, og blir dermed tilgjengelige for resten av næringen. Verdien av denne informasjonsdelingen er stor, bekrefter Kjeldstad.

- Erfaringsmessig vet vi at tilsynsrekker ofte bidrar til at selskapene leser tilsynsrapporter etter tilsyn med tilsvarende selskaper, og at de gjør egne tiltak på bakgrunn av disse før vi kommer på tilsyn hos dem, sier Kjeldstad.

Hva er robuste løsninger?
Robuste løsninger innebærer at selskapene må sørge for å alltid ha sikkerhetsmarginer som setter virksomheten i stand til å håndtere uforutsette hendelser. Robuste løsninger bidrar til at farlige forhold identifiseres og håndteres effektivt, med tilstrekkelig tid og ressurser til rådighet.

Kravene til robuste løsninger gjelder for teknologi, kapasitet, kompetanse, organisering og styring. Kravene gjelder alle faser av et anleggs levetid, fra nyere innretninger og driftskonsepter, til innretninger og anlegg i senfase.

Mye av forutsetningene for en god oppfølging av robusthet, både for de tekniske løsningene og organisering av arbeidet, ligger i kontraktene. Det er derfor viktig at de som jobber med kontrakter har kunnskap om hva robusthet innebærer.