Gå til hovedinnhold

Oppsummering av hovudprioriteringane 2016

Ptil har gått frå å ha fleire hovudprioriteringar til eitt årleg tema som skal spegla den mest presserande utfordringa næringa må jobba med. I samband med denne overgangen har Ptil fasa ut dei fire prioriteringane frå 2016. Les om kva resultat dei har gitt og korleis arbeidet no skal vidareførast – av oss og av næringa elles.


Éi av dei viktigaste oppgåvene til Ptil, er å prioritera.

  • Kor er risikoen størst?
  • Kor må innsatsen rettast?
  • Kva er det viktigaste av det viktige?

Gjennom ordninga med hovudprioriteringar har vi i fleire år sett søkelys på sentrale utfordringar i petroleumsnæringa. Arbeidet har bidrege til mange tiltak og forbetra sikkerheit på ei rekke område.

Her kan du lesa oppsummeringsartiklar om kvar av dei fire hovudprioriteringane i 2016. Artiklane er henta frå magasinet Sikkerhet - status og signaler 2016-2017:

Sikker seinfase

Leiinga sitt ansvar

Nord

Barrierar