Gå til hovedinnhold

Innretningsforskriften

Forskrift om endring i forskrift om utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften).

 

Fastsatt av Petroleumstilsynet 21. desember 2004 i medhold av lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet § 10-18, lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. § 2 nr. 3 første til og med fjerde ledd og § 9 nr. 2, og forskrift 31. august 2001 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten § 25 og § 57 første ledd bokstav c. Fastsatt av Statens forurensningstilsyn 21. desember 2004 i medhold av lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurens­ninger og om avfall §§ 9 og 40, og forskrift 31. august 2001 om helse, miljø og sikkerhet i petroleums­virksomheten § 57 første ledd bokstav c. Fastsatt av Sosial- og helsedirektoratet 21. desember 2004 i medhold av lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell § 16 andre ledd og § 76 siste ledd, lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 1-2 tredje ledd og § 8-4, og forskrift 31. august 2001 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten § 57 første ledd bokstav c.

 

I

I forskrift 3. september 2001 nr. 1100 om utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften) gjøres følgende endringer:

 

 

§ 26 Utstyr for personellbefordring

 

Paragrafen skal lyde:

Utstyr for personellbefordring skal utformes slik at sikkerheten ivaretas for personell som utfører aktiviteter over normal arbeidshøyde, eller som blir transportert ved hjelp av slikt utstyr.

   Personellvinsjer skal være slik at spoling kan foregå sikkert og være sikret mot utrusing slik at brukere ikke kan falle fritt.

 

 

§ 35 Brannvannsforsyning

 

Tittelen skal lyde:

Brannvannforsyning

 

 

 § 53 Utstyr for komplettering og kontrollert brønnstrømning

 

Andre ledd skal lyde:

Kompletteringsstrenger skal være utstyrt med nødvendige brønnsikringsventiler i strømningsrøret og produksjonsringrommet.

 

Andre og tredje setning i andre ledd går altså ut.

 

 

 § 71 Helikopterdekk

 

Første ledd skal lyde:

Helikopterdekk skal utformes og utstyres slik at de oppfyller kravene i Luftfartstilsynets forskrift 28. desember 1992 om kontinentalsokkelflyging – ervervsmessig luftfart til og fra helikopterdekk på faste og flyttbare innretninger til havs.

 

 

 

 § 79 Ex-utstyr

 

Paragrafen utgår.

 

 

§ 83 Ikrafttredelse

 

Nytt nummer 4 skal lyde:

4)         Livbåter på eksisterende innretninger og flyttbare innretninger som er registrert i et nasjonalt skipsregister, skal oppfylle de tekniske kravene til livbåter i Sjøfartsdirek­toratets forskrift 11. april 2003 nr. 492 om redningsredskaper og evakuering på flytt­bare innretninger, kapittel 2, fra henholdsvis 1.1.2006 for eksisterende innretninger og 1.7 2008 for flyttbare innretninger som er registrert i et nasjonalt skipsregister.

 

 

II

Forskriften trer i kraft 1.1.2005.