Gå til hovedinnhold

IRF - International Regulators' Forum

International Regulators' Forum (IRF) vart etablert i 1994 av ei gruppe myndigheiter som ønska å fremme ei felles forståing av saker som angår sikkerheit, helse og miljø.


IRFs logo

Forumet legg til rette for utveksling av idear og meiningar om metodar og prinsipp for effektiv utøving av tilsynet med sikkerheit og arbeidsmiljø.

Medlemmene utvekslar fakta om tilsynsverksemda og informerer kvarandre om aktuelle faglege problemstillingar, regelverksutvikling og liknande.

Innafor mogelegheitene og avgrensingane som er sett ved dei nasjonale rammene for verksemda, er hensikta å bidra til å fremme ei felles forståing blant medlemmene når det gjeld forhold som:

Utanom Noreg deltek følgjande land i samarbeidet:

Australia: 
National Offshore Petroleum Safety and Environmental Management Authority (NOPSEMA)

Brasil: 
Brazilian National Agency of Petroleum, Natural Gas and Biofuels (ANP)

Canada:
Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Board (CNSOPB)
Canada-Newfoundland and Labrador Offshore Petroleum Board (C-NLOPB)

Danmark:
Arbejdstilsynet

Mexico:
Agencia Nacional de Energía, Seguridad y Ambiente (ASEA)

Nederland: 
State Supervision of Mines (SSM)

New Zealand: 
Department of Labour (DoL)

Storbritannia: 
Health and Safety Executive (HSE)

USA:  
US Bureau of Safety and Environmental Enforcement (BSEE)