Gå til hovedinnhold

Samarbeid med Universitetet i Stavanger

I 2005 inngikk vi et samarbeidsprosjekt med Universitetet i Stavanger (UiS) for å formalisere og heve realkompetansen i egen organisasjon innen kjerneområder som tilsyn, gransking, risikostyring og ”human factor” (HF).


De første kursmodulene på masternivå ble arrangert i 2005. Fra 2005 til og med 2017 har 232 kurs blitt gjennomført av våre ansatte på ett eller flere 10 studiepoengs masterkurs utviklet i samarbeid med UiS.

Mastergradsstudiene omfatter både undervisning/veiledning, selvstudium, oppgaveskriving og eksamen i regi av UiS. Deltakerne får avsatt tid til å gjennomføre studiene som del av arbeidsoppgavene sine.

Samarbeid med UiS er strategisk viktig for oss
For oss har det vært viktig å formalisere realkompetansen som finnes i etaten. Samtidig skapes det en læringsarena mellom UiS og Ptil som bidrar til å vedlikeholde, oppdatere og fornye våre medarbeideres kunnskap og kompetansebakgrunn innenfor definerte kjerneområder hvor vi skal ha spisskompetanse. 

En samarbeidsavtale mellom oss og UIS ble opprettet i 2012 og fornyet i 2017. Avtalen skal bidra til et godt faglig samarbeid innen relevant forskning og utdanning. Partene ønsker gjennom avtalen et mer formelt forankret samarbeid omkring forskning, og i fag- og temaområder som er knyttet opp mot vårt virkeområde og kjernekompetanse.

I tillegg til å formalisere eksisterende kunnskaper og erfaring i vår organisasjon, bidrar UiS-samarbeidet til å skape felles standard og kvalitetsnivå for medarbeidere med ulik utdanning og bakgrunn. Det gis også anledning for UiS-ansatte å hospitere hos oss.

Dekker flere områder
Siste uken i august startet det åttende granskingskurset som nå er et åpent kurstilbud fra UiS sin side. 67 av våre ansatte og ansatte hos samarbeidende etater har gjennomført denne kursmodulen. UiS har åpnet de fleste kursmodulene basert på Ptil-samarbeidet for ordinære studenter. Siden samarbeidet ble etablert, er det utviklet masterkursmoduler innen følgende områder:

  • Granskingsmetodikk (10 studiepoeng)
  • Tilsyns- og revisjonsmetodikk (10 studiepoeng)
  • Risikostyring (10 studiepoeng)
  • Risikoanalyser (10 studiepoeng)
  • Human Factors/MTO (10 studiepoeng,)
  • Risiko, sikkerhet og sårbarhet (basismodul 20 vekttall)

Dimensjonering, etablering og håndtering av beredskap er den siste modulen innenfor det erfaringsbaserte mastergradsstudiet «Risikostyring og samfunnssikkerhet».

Sju av våre medarbeidere har gjennomført hele mastergradsopplegget og skrevet sine mastergradsoppgaver (30 studiepoeng) omkring henholdsvis arktisk beredskap og Ptils tilsynsstrategier.  

Nærmere opplysninger finner du på UiS sin nettside eller ved å kontakte UiS Pluss Etter- og videreutdanning.